Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 4. 2010

 

Kruhy v obilí
 
Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosudneznámým vlivem. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.
 
 crop_circles_swirl.jpg
 
 
Historie a stručný popis jevu
 
Ze stručných zpráv ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s kruhy v obilí již minimálně od 17.století. Systematický zájem a pokusy o vysvětlení příčin vzniku uvedeného jevu se datuje od 70. let 20.století, kdy v celém světě vznikly stovky organizací, které shromažďují dokumentaci o jednotlivých jevech s cílem objektivně posoudit možné příčiny jejich vzniku a především vyloučit ty jevy, kdy se prokazatelně jedná o zásah člověka.
Ze záznamů vyplývá, že pozorované jevy se postupně stávají více a více složitými. Zpočátku byly zaznamenávány především útvary ve tvaru kruhu nebo elipsy, často jako systém soustředných nebo vzájemně se dotýkajících kružnic. V poslední době se však objevují snímky velmi komplikovaných obrazců, kde jsou kombinovány kruhy se čtverci, obdélniky trojuhelníky a mezikružími.
Společným rysem všech pozorovaných agrosymbolů je fakt, že jsou tvořeny polehlými plochami zemědělských kulturních rostlin, které jsou ohnuty těsně nad zemí, nejsou zpřelámány a po jistém období jsou obvykle rostliny schopny dalšího růstu. Základní plodinou s výskytem agrosymbolů je obilí, jsou však hlášeny a dokumentovány kruhy vzniklé v kukuřici, vojtěšce, řepce nebo tabáku. Otázkou zůstává, zda do této kapitoly patří i obrazce pozorované v ledu, sněhu, na písku nebo i asfaltu.

 

SOUHRN KRUHŮ V OBILÍ OD 1994 - 2010

Pokud Vás nějaký obrázek zaujme a chcete se na něj podívat blíž, pauzněte video, jede to hodně rychle :o)

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=D3WVBDCaLd4&feature=related

 

Průzkum jevu

Velká řada objevených obrazců byla poměrně pečlivě zkoumána z řady různých aspektů. Obvykle se průzkumníci zaměřili na:
 • Způsob položení rostlin – ten se pokládá za základní faktor pro rozlišení mezi obrazcem způsobeným člověkem (rostliny jsou zpřelámány a často leží chaoticky) nebo je způsoben neznámým faktorem (rostliny jsou pouze těsně nad zemí ohnuty a leží pravidelně vedle sebe jako by byly pečlivě urovnány, po několika dnech jsou schopny dalšího růstu).
 • Chemické složení půdy – obvykle byly odebrány vzorky ze zasažené plochy a současně z vedlejší nezasažené plochy. Prakticky v žádném případě nebyly nalezeny výrazné rozdíly v obsahu anorganických prvků nebo zkoumaných organických látek.
 • Radioaktivita – měření vyzařovaného rádioaktyvního záření v oblasti uvnitř a vně zasažené plochy nebyly zaznamenány rozdíly.
 • Magnetické jevy – uvádí se, že většinou v oblasti symbolů nebyly zaznamenány anomální magnetycké jevy, ale v několika případech hlásili průzkumníci netypické chováni střelky kompasu jako otáčení kolem osy nebo kmitání. Bohužel nebyl hlášen žádný případ, kdy by bylo na místě měřeno magnetické pole za použití citlivých fyzikálních přístrojů s možností záznamu naměřených hodnot.
 • Psychické projevy – jsou zřejmě nejmarkantnějším projevem u tzv. „pravých“ kruhů, tedy obrazců nezpůsobených činností člověka. Řada senzitivních osob hlásí v oblasti při vstupu do obrazce neobvyklé fyziologické projevy jako návaly slabosti, motání a bolesti hlavy, nesoustředěnost, zrychlený srdeční tep nebo náběh na omdlení. Nedostatkem těchto hlášení je fakt, že jde čistě o subjektivní pocity, které nelze nijak kvantifikovat
 • Psychotronické projevy – ve velké většině případů „pravých kruhů“ ohlašuje přivolaný senzibil netypické vlastnosti prostředí a při měření nachází odlišné chování virguje, magického kyvadla a dalších měřicích prostředků ve srovnání s okolní nezasaženou krajinou.

  

Hypotézy o původu jevu

Dnes je pokládáno za prokázané, že všechny zde uváděné jevy nemají stejnou příčinu vzniku a je pravděpodobné, že ani všechny obrazce, jejichž vznik nebyl doposud vysvětlen jako působení přirozených faktorů, nevznikly stejným mechanizmem a z jediného důvodu.

 

Obrazce vytvořené člověkem

Poměrně značná část zaznamenaných obrazců byla nepochybně vytvořena člověkem. V některých případech se autoři kruhu sami veřejně přihlásili, někdy byli dodatečně odhaleni policií nebo skupinami, zabývajícími se touto problematikou. Jako důvody pro toto jednání se uvádí:
 • Recese
 • Snaha prokázat hloupost pokusů o jiné, než přirozené vysvětlení původu obrazců
 • Finanční zisk (natáčení televizními štáby na vlastním pozemku, fotografie v novinách, placená reklama, natáčení sci-fi atp.)
 • Snaha o vlastní zviditelnění
 • Duševní porucha
Společným znakem, který velmi často spolehlivě umožní identifikaci těchto lidských výtvorů je použití nějakého mechanického prostředku, který způsobí polehnutí plodin. Někdy je část nebo většina polehlých stébel rostlin zlomena nebo jinak mechanicky poškozena. Při zvláště amatérské práci je pak oblasti kruhu možno objevit čerstvé lidské stopy nebo i vystopovat cestu, kterou se tvůrci kruhu k místu své činnosti dostávali. Tvůrci se ale téměř vždy snaží dosáhnout toho, aby bylo jejich dílo označeno proutkaři jako pravé a snaží se aby zlomených stébel bylo co nejméně a aby jejich ornament byl co nejpřesvědčivější. V praxi je však obvykle již při prvotním průzkumu obrazce nutno počítat s tím, že se v okolí agrosymbolu pohybovaly desítky osob, které jej ze zvědavosti navštívili ihned po jeho objevu a nečekaly až na příjezd specializovaného týmu expertů.
Zvyšování složitost zaznamenávaných úkazů může být také důkazem o významném podílu lidského faktoru na vzniku kruhů. Zatímco v počátečním stádiu stačilo vyrobit jednoduchý kruhový útvar, dnes vznikají složité konstrukce na bázi fraktálů, které ukazují na zvýšenou náročnost tvůrců obrazců na vlastní práci.

 

Postup výroby

Kruhy se podle jejich tvůrců vyrábějí následujícím způsobem:
 • Na pole, kde má být kruh vyroben, se jeho tvůrci dostaví vybaveni různě dlouhými prkny, provazy, tyčemi a pásmem na měření.
 • Počasí se volí tak, aby bylo obilí vlhké - nedojde tak ke zlomení stébel
 • Pro příchod se volí stopy od traktoru nebo místa, kde je půda ztvrdlá a boty nezanechají otisky
 • Samotné kruhy jsou vyráběny pomocí prken, na nichž kráčí člověk podobně, jako by na lyžích kráčel bokem do svahu. Prkna se ovládají i pomocí provazů. Obilí je pak rovnoměrně polehlé a prkna rozloží váhu tak, že klasy nejsou poškozené. Polehlé obilí také zajistí, že na půdě nezůstanou otisky bot ani prken.
 • Vzdálenost u prostých kruhů se odměřuje provazem či položením jednoho konce prkna do středu budoucího kruhu, větší obrazce se vyměřují pomocí několika lidí.

 

Atmosférické jevy

V případě některých velmi jednoduchých plošných útvarů lze akceptovat i vysvětlení vzniku kruhů působením atmosférických dějů. Uvažujeme přitom o působení lokálních menších vzdušných vírů, které jsou analogy tornád a v místě svého působení způsobí polehnutí vegetace ve tvaru kruhu. Výskyt těchto jevů i na našem území byl v minulosti mnohokrát dokumentován.
Podobně může například působit i pokus o přistání vrtulníku, kde pohyb vzduch vyvolaný rotorem vede ke vzniku vzdušného víru lokálního významu.

 

Vlastnosti půdního podloží a biologické vlivy

Poměrně často jsou hlášeny jevy anomálního růstu vegetace v určité lokalitě, kdy lze poměrně velmi snadno odlišit oblasti, v nichž mají zemědělské rostliny výrazně odlišné vlastnosti (velikost, zbarvení…) od okolí. Obvykle se přitom jedná o předchozí lidský zásah do terénu – základy starých budov, trasy ropovodů a inženýrských sítí, hnojení. Zároveň se zde prakticky nikdy nejedné o úzce lokalizovanou oblast s polehnutím vzrostlé vegetace.
Spekuluje se také o tom, že přítomnost spór některých druhů škodlivých hub v omezené lokalitě by mohla vyvolat místní úhyn rostlin v určité omezené oblasti. Uvedená teorie však nevysvětluje pouhou poléhavost vegetace s možností dalšího růstu rostlin.

 

Energetický vliv sil planety Země

Jako nejpřijatelnější vysvětlení uváděných jevů, které neleží v oblasti klasických fyzikálně-chemických projevů hmoty se jeví často opakované tvrzení, že vznik agrosymbolů je pokusem o komunikaci naší planety s lidmi jako nejmocnějším fyzikálním projevem na Zemském povrchu. Bylo činěno mnoho pokusů o převedení řeči agrosymbolů do smysluplného jazyka včetně zapojení výkonné počítačové techniky, doposud však bezvýsledně. Je přitom třeba vzít v úvahu, že doposud chybí striktní oddělení agrosymbolů vzniklých jako důsledek recesistické činnosti několika skupin od reálně vzniklých symbolů.

 

Kruhy v obilí skrývají složitou matematiku (21.8.2008)

Nejnovější přírůstek mezi tajemnými kruhy v obilí byl rozklíčován. Jedná se o zakódované číslo pí neboli Ludolfovo číslo, jeden ze základních symbolů matematiky. Najdete ho anglickém Barbury Castle.
 "Jde o prvních deset číslic Ludolfova čísla, je tam zřetelně i desetinná čárka, poslední číslice je dokonce správně zaokrouhlena a tři malé kruhy značí, že číslo je iracionální a pokračuje do nekonečna," vysvětluje profesor Reed. Mnoho dalších matematiků to potvrdilo.
Navazují s námi snad kontakt mimozemšťané prostřednictvím matematiky, nebo jde o výtvor velmi inteligentních vtipálků?
Jisté je, že je to první případ, kdy se podařilo rozluštit význam tohoto úkazu. Kruhy v obilí se po celém světě objevují již od 17. století. Dodnes se nepodařila objasnit jejich příčina, spekuluje se o chemické anomálii půdy, magnetismu, radioaktivitě či psychotronických projevech. Samozřejmě jsou i případy recese, ale lidský zásah lze na slehlém obilí rozpoznat.

 

Řešení je jednoduché:Pokud postupujeme krok po kroku, zjistíme, že kruh je rozdělen na deset částí. Od středu kruhu pokračujeme po směru hodinových ručiček. Každý výsek udává hodnotu jedné číslice Ludolfova čísla.


Přiznám se, že já bych k pochopení potřebovala tak dva dny. Na rozdíl od jiných předmětů, je pro mě matematika tak náročná, že mě například dělení zlomků působí tělesná muka.


"Jde o prvních deset číslic Ludolfova čísla, je tam zřetelně i desetinná čárka, poslední číslice je dokonce správně zaokrouhlena a tři malé kruhy značí, že číslo je iracionální a pokračuje do nekonečna," vysvětluje profesor Reed. Mnoho dalších matematiků to potvrdilo.
 
 
 
ZVLÁŠTĚ ZAJÍMAVÉ:
 
 
 
 
 Tento odkaz souvisí s mayským proroctvím......
 DALŠÍ ZAJÍMAVÉ ODKAZY, KTERÉ ROZHODNĚ MAJÍ K TÉTO VĚCI CO ŘÍCT:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář