Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metody výkladu

22. 9. 2010
 
Runy
 
 
 
Co jsou runy?
Runy pochází ze starogermánského písma. Slovo runa znamená "tajemství" nebo "záhada". Každá runa v sobě skrývá určitou informaci, pomocí které můžeme komunikovat s neviditelnými silami.
Při runové magii se runy používají k runovému věštění, léčení, ke cvičení runových formulí a ke zhotovování samotných run. Rytí run je dodnes chápáno jako magický akt. Runy jsou považovány za jakýsi kanál k nadsmyslovým úrovním, k nebeským sférám, k bohu, ke kosmickému vědění.
 
Runová abeceda - dva směry futhark a futhork
Runové abecedy jsou známy jako futharky nebo futhorky. Názvy jsou, podobně jako názvy ostatních abeced, vytvořeny z několika prvních písmen. Latinská abeceda z A, B, C a D, řecká alfabeta z ALFA a BETA. Futhark je nazván podle znění prvních symbolů, tedy F, U, Th, A, R a K. V pozdějších dobách se začátek řadil poněkud odlišně, a to jako F, U, Th, O, R a K.
Rozlišovat můžeme zhruba tři základní proudy. Původní, nejstarší se nazývá germánský futhark prostý (24-typový všegermánský futhark) a skládá se z 24 znaků. Asi okolo roku 800 n. l. se objevují další dvě varianty, a to v anglosaské Anglii a vikingské Skandinávii. Anglosaské písmo (anglofriské písmo) v konečném důsledku zvýšilo počet znaků až na 33, narozdíl od písma vikingského (nordického futhorku mladšího), kde byla řada zredukována na pouhých 16 znaků. Tento systém se vyskytoval v různých obměnách: dánský, obyčejný nordický, švédsko-norský, zkrácený apod.
Starší Futhark má 24 znaků
Mladší Futhork  je zredukovaný Starší Futhark na 16 znaků
Anglosaský Futhark  je Starší Futhark rozšířený na 33 znaků
 
Runová sezení
Jak se říká ,,Všechno má svůj čas". Považuji za nevhodné, zvolit si k runovému sezení a k dotazování z run čas bouře, krupobití nebo silného lijáku, protože tyto jevy jen vyjímečně ovlivňují vaše tělo i ducha pozitivně. V případě, že jste napjatí, depresivní nebo zoufalí, je lepší runové sezení odložit. Je třeba vyčkat, dokud nebudete mít zase své emoce pod kontrolou. Další možností je, že runy za vás vytáhne osoba vám blízká.

Do každého runového sezení byste měli vstupovat uvolnění a naplněni pokojem a mírem. Může pomoci tichá hudba, zapálená vonná lampička, tyčinka nebo svíčka. Je důležitý pohodlný posed a neměli byste být během sezení nikým rušeni.

K runám se musí přistupovat s upřímnou otevřeností. První sezení se nemusí dokonale zdařit. I zde je důležitá trpělivost a pokora. Platí tu jedno rčení: ,,Praxe dělá mistra!"

Při runovém sezení se plně oddejte své intuici. Pokud máte pocit, že se máte na něco run zeptat, klidně se ptejte. Pokud byste byli naplněni pocitem, že teď nemáte brát runy do ruky, tak poslechněte. V závěru sezení není nikdy na škodu, poděkovat runám a svému vyššímu já za obdržené poznání, pomoc a radu - ať už zní jakkoliv.

Před začátkem sezení si musíte ujasnit, jaký výkladový systém budete chtít použít. Pak si zformulujte otázku. Můžete se ptát na cokoliv, jen ne otázky typu , na které se má odpovědět ano nebo ne. Tyto otázky se dají použít u výkladu s jednou runou (informace v jiném článku). Raději otázky typu: ,,Co se stane , když to udělám? nebo Co se stane, když to neudělám?". Vždy musíte klást jen jednu otázku. Pokud máte pocit, že něčemu nerozumíte, nebo že výklad není úplný, tak si položte doplňující otázku. Pozor runy jsou schopny vám pomoci při rozhodování, ale nemůžou z vás sejmout zodpovědnost za vaše rozhodnutí.

Hodně lidí si myslí, že když runám během chvíle položí stejnou otázku, že vyjde úplně stejná odpoveď. Neříkám, že to není možné, ale většinou vyjde něco jiného. Musíte si totiž uvědomit, že tak jako se každá sekunda vašeho života už nebude opakovat, tak ani žádná otázka nemůže být zodpovězena stejným způsobem, protože všechno je v neustálém pohybu a všechno se mění. Ještě chci upozornit na to, že runy se nemají zneužívat na neustálé opakování otázek, výklad je většiniou na dobu asi 3 až 6 měsíců.
 
Metodyvýkladu
Náhodné vytažení run z váčku, ve kterém jsou uchovávány. Losuje se jedna runa pro rychlé zodpovězení otázky, tři pro lepší orientaci u složitějších problémů a devět (někdy postupně po trojicích) pro úplný výklad situace.
 
Jednoduchý výklad ze tří run
Vyberte si intuitivně tři runy.
Metoda A - 1.runa se týká minulosti, 2.runa přítomnosti, 3. runa budoucnosti
Metoda B - 1.nám ukazuje příčiny, 2. prostředky k nápravě, 3. předpokládaný výsledek
Metoda C - 1.jaké jsou vnější podmínky, 2.jaké jsou vnitřní podmínky, 3. jaký je předpokl. výsl.
Metoda D - 1.jak to začalo, 2.jak to pokračuje, 3.kam to směřuje
Metoda E - 1.co bylo zanedbáno, 2.na co byl kladen důraz, 3.následky
Metoda F - 1.čemu se vyhnout, 2.co ještě učinit, 3.co se tím dosáhne
 
Metoda s jednou runou
Tato metoda je určena pro rychlou a stručnou odpověď na specifickou otázku. Může sloužit rovněž jako podklad pro meditaci nebo jako celkový přehled uplynulého dne předtím, než jdete spát.

Myslete na konkrétní otázku. Potom vyjměte runu z předmětu, ve kterém runy uchováváte. Potom se na runu podívejte. Runy většinou neodpovídají ano nebo ne, ale v tomto případě se může z runy vyčíst jestli ano nebo ne. Záleží na tom, jak je položená otázka. Runa může také nabídnout podmíněnou odpoveď, pak je třeba pátrat dál pomocí jiných vykladových systémů. Pokud runa neodpovídá na otázku, zkuste otázku změnit či konkretizovat, nebo se o to pokuste později.

Tento výklad moc nepoužívám, jen v krajní nouzi, je svým způsobem neúplný a těžko čitelný. Ale na meditaci je vhodný.


Metoda se třemi runami
Tato metoda je užitečná pro komplexní odpoveď ohledně nastalé situace a poskytuje určité náznaky o budoucnosti. To kolik informací získáte, závisí na čase, který jste ochotni věnovat čtení a interpretaci run.
Myslete na konkrétní otázku. V tomto případě pokládejte otázku tak, aby se na ni nedalo odpovědět ano nebo ne. Spíš otázku typu: ,, Co se stane, když to udělám?"

Vytáhněte první runu a položte ji. Tato runa reprezentuje první nornu - události v minulosti, které způsobily nastalou situaci. Vytáhněte druhou runu a položte ji. Tato runa reprezentuje druhou nornu - současnost, jež často odkazuje na volbu, kterou je třeba učinit. vytáhněte a položte třetí runu. Poslední runa reprezentuje třetí nornu a je to nejtěžší runa k interpretaci. V některých případech může znamenat nevyhnutelný osobní osud. V případech ostatních zanmená buďto konečný výsledek, jestliže současná situace zůstane nezměněna, nebo pouze jeden z možných výsledků. Musíte rozhodnout podle svých instiktů, která interpretace je správná. Pokud výsledek věštby implikuje potíže, vytáhněte si ještě jednu runu, ta vám napoví, jak dál.

Tento výklad je můj oblíbený, je hodně časově náročný a často se musí dotahovat další runy na dovysvětlení, ale je dost dobrý. Každý člověk má možnost ovlivnit svůj osud a cestu kterou se dá, takže to neznamená, že když runy něco řeknou, že je to dané. Je tam další cesta a jak už jsem řekla, je to jen a jen na té osobě jak si zvolí.
 
Věštba z jednoduchého kříže
 
Tato věštba je vhodná pro seznámení s jednoduchými kombinacemi run. Může se použít pro slepou věštbu, výklad pro někoho, kdo nepoložil žádnou konkrétní otázku. Je na Vás, abyste vyčetli problém z run, které si tazatel zvolil. V tomto výkladu se vytáhne celkem 5 run.
 
Středová runa kříže by měla značit otázku. Po levé straně bude ležet runa ukazující minulost a po pravé straně runa naznačující budoucnost. Další runa bude kladena nad středovou směrem nahoru....ukazuje pomoc či ochranu. Poslední runa dole pod středovou runou....překážky.
 
Zdroj: Runy - tajemství kamenů od Anders Andersson
 
 
Další metoda je spíše pro pokročilé a nebo pro jedince s velkou intuicí. Ta je velmi jednoduchá na provedení, horší na interpretaci. Prostě po promíchání a protřepání strčíte ruku do sáčku s runami a prohrábnete. Několik run vytáhnete a hodíte na předem určený prostor, třeba desku stolu či rozložený šátek. Ty, které jste hodili mimo neplatí, "samy nechtějí působit". Ty, které padnou znakem dolů, jsou blokované, jejich energie neproudí a je tedy zdůrazněn spíše jejich špatný aspekt nebo nedostatek a potřeba toho dobrého. Z ostatních run můžete normálně věštit, usuzovat i co může znamenat jejich poloha, vzájemné vzdálenosti a tak dále...
 
Runu, jejíž energii potřebujete pak můžete nosit nějaký čas u sebe, po tom co ji poprosíte, aby vám pomohla a modlitbou jí požehnáte (což je vlastně slabší forma magie...)  Než jí vrátíte do sady pro další práci zase ji nějakým prostým rituálem očistěte.
 
Vztahy podle run
Jednotlivé runy náhodně zvolené mohou vyvolat instinktivní reakci při promýšlení vztahu, ale nakonec to vždy bude kombinace run, která poskytne nejlepší vodítko. Pozitivní síla run může radit k opatrnosti i k projevení vášnivého citu.
Fehu naznačuje opětované city, dokonce romantické dobytí srdce.
 
Mužská runa Uraz /ur/ představuje vášeň mužského partnera.
Thuriaz /thorn/ radí opatrnost - hrajte na čas.
Ansus /os/ naznačuje, že by pomohla rada zkušenější osoby.
Raidho /rad/ přináší spíš společenství než nesmrtelnou lásku, ale vyruje před falešnými přáteli.
 
Kenaz /ken/ potvrzuje vřelé přátelství, které může být podnětem pro vášnivější vztah.
Gebo /gyfu/ slibuje blížící se manželský svazek, dar bohů, vyrovnané partnerství.
 
Wunjo /wyn/ je předmět Vaší lásky a radost z tohoto svazku.
Hagalaz /hagal/ je runou zvratu, ale všechno trápení může být k dobrému. Nepříjemný rozvod může vést k šťastnému druhému sňatku.
 
Nauthiz /nyd/ znamená "brát, co přichází". Potřebujete vztah, i kdyby neměl být nejlepší.
Isa /Is/ není celkově dobrým znamením a může přinášet ochlazení vztahu až k možnému rozchodu.
Jera /ger/ by mohl naznačovat sňatek, protože je runou právních smluv.
 
Eihwaz /eoh/ varuje před přeceňováním Vaší zamilovanosti - buďte rezervovaní.
Pertz /peorth/, runa riskantních spekulací a tajemství, naznačuje sexuální soulad.
Algiz /eolh/ chrání stávající vztahy a slibuje plodnost nových vztahů.
Sluneční runa Sowulo /sigel/ varuje před sobectvím, které by mohlo vztah nepříznivě ovlivnit.
Pro ženy představuje Teiwaz /tyr/ mužského partnera, jeho silné i slabé stránky.
Berkana /Beorc/ je runou plodnosti, naznačuje, že vztah bude vzkvétat.
Ehwaz Vás vidí mezi vztahy, v období změny, kdy můžete potřebovat pomoc.
 
Mannaz /man/ Vás nabádá, abyste poznali sami sebe dřív, než budete schopni poznávat druhé, a tudíž vytvořit dobrý vztah.
Význam Laguz /lagu/ může sahat od sexuální vášně až k dlouhodobému vztahu. Od té doby budete žít šťastně až do smrti.
Ingwaz /ing/ je další runou plodnosti. Možná je na obzoru nová láska, nová rodina.
Dagaz /daeg/ znamená proměnu, změnu vztahů nebo měnící se vztah.
Othila /ethel/ může znamenat ukončení vztahu. Je runou smrti, nejen fyzické, ale také mentální a citové.
 
Runy jako stavy vědomí
Runy představují mocný duchovní nástroj, protože definují stavy našeho bytí a vzorce našeho vědomí. Navíc nabízejí jedinečnou, specifickou cestu, kterou bychom mohli nazvat "runovou jógou". Všechny runy můžeme v jejich psaném tvaru napodobovat svým tělem. Zároveň vizualizujeme obraz procvičované runy a nahlas vyslovujeme nebo zpíváme její jméno. Vytvoříme tak kanál pro vesmírnou energii symbolizovanou danou runou. Pravidelné praktikování těchto "runových technik" může vést k překvapivým zkušenostem, které lze aplikovat různými způsoby.
 
Tajemné znaky runového písma pomáhají každému vážnému zájemci k hlubšímu poznání podstaty života. Bližší seznámení s tradičním smýšlením našich předků a s jejich pohledem na svět napomáhá lepšímu porozumění run. Centrální bod jejich světa představoval posvátný, věčně zelený strom, jasan Yggdrassil, který držel pohromadě celý jejich vesmír s celkově devíti světy spojenými 24 cestami. Stromy hrály v nordické tradici důležitou roli a mnohé z nich mají blízký vztah k významu jednotlivých run. Pro Germány byl Yggdrassil osou vesmíru. Jeho větve sahají vysoko do nebe až ke světu bohů, přičemž kořeny rostou až do nejhlubšího podsvětí.
 
Zdroj: Runová magie – Vodnic
 
 
Keltský kříž
 
Čtení z keltského kříže je převzato z tarotu. Je užitečné pro většinu otázek. Jediné omezení spočívá v tom, že se lépe hodí k vedení někoho jiného, než Vás samotných.
 
Jednotlivé runy určují tyto oblasti:
1. Otázka, 2. Současná situace, 3. Minulé vlivy, 4. Budoucí vlivy, 5. Minulé události,
6. Budoucí události, 7. Vnitřní vlivy, 8. Vnější vlivy, 9. Naděje, obavy, 10. Výsledek
        4                                 10
5      1      6                           9
        2                                   8
        3                                   7
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář