Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zákony univerza

21. 1. 2012

 

universum.jpg

 
 
 
Zákony života
 
 
Když jsi obklopen láskou, nemůže tvým ochranným valem proniknout žádná zlá myšlenka. Zlé myšlenky se odrazí a vrátí se k původci. Je nádherné, když si pomyslíš, že život v rámci zákona lásky osvobozuje od zármutku a utlačování...
Přírodní zákon
je ten zákon, který byl uveden do pohybu Universem, Bohem, Kosmosem, Zdrojem, aby vládnul svému celému stvoření. Je nezměnitelný. Neznáme žádnou událost, při které Bůh, či Universum, Kosmos by tento zákon porušil v odpovědi na lidskou výzvu nebo z nějakého jiného důvodu.
Zákon života
je ten zákon, který kontroluje spojení Bůh-člověk Záleží na naší schopnosti, jak se s tím srovnáme, jak se nám manifestuje síla Boží.
Zákon lásky
je tvůrčí silou všeho života. Je to ta nejvyšší vibrační úroveň, které můžeme dosáhnout, protože láska je Bůh a Bůh je láska.
Zákon pravdy
je to vědění, které vytváří správné myšlení, správné jednání a správný život. Pravda se vždy pozdvihne nad zlé a špatné jednání a povede nás navždy dále k lepšímu porozumění životu.
Zákon vyrovnání
je ten zákon, který vyměřuje člověku spravedlivou odměnu za jeho jednání-dobré nebo špatné, obsahuje automaticky pokutu nebo odměnu.
Zákon svobody
je ten zákon, který zjevuje člověku jeho neomezenou rozmanitost volby. Může žít, jak si přeje, trpíc nebo kráčejíc dopředu v souladu s těmito přáními.
Zákon vibrací

nás učí, že všechny věci ve vesmíru mají určitou vibraci. Frekvence jejich vibrací určuje jejich přirozenost a jejich výraz.
Zákon evoluce
je ten zákon, který zaručuje pokrok života. Každý individuální výraz vytváří v pokroku vyšší stav vědomí. Co se může zdát krokem zpátky, spočívá jedině na neporozumění zákona evoluce. Tento zákon se totiž týká různých úrovní vědomí všeho individualizovaného života a ne jejich vnější manifestace. Dává nám utěšující jistotu, že veškerý život jednou dosáhne vědomého sjednocení s Bohem.
Zákon přitažlivosti
je považován ve vesmíru jako síla přitažlivost. Ta síla ve vesmíru, která vzájemně umožňuje příjem podobných vibrací.
Zákon vědomí
Vyšší vědomí vládne vědomí nižšímu. Chtěnou koncentrací je nižší vědomí spoutáváno vědomím vyšším a slouží mu. To znamená, že člověk, vyšší vědomí, je schopen kontrolovat nižší vědomí ve svém okolí.
Zákon transmutace
říká , že všechny manifestace, ať již materiální nebo nemateriální povahy, pocházejí ze stejné základní substance. Vědec ji nazývá energií, metafyzik Duchem. Vibrační frekvence určuje vnější manifestaci Ducha. Je-li vibrační frekvence změněna, mění se také manifestace.
Zákon hojnosti
spočívá na schopnosti lidí, že si umí představit sjednocení s Bohem. Vyjadřuje se v člověku, když o tomto stavu přemýšlí, protože zákon hojnosti je Boží dědictví Jeho dětí. Tak, jak se člověk poznává a přijímá tento poznatek, tak se vyjadřuje zákon hojnosti v jeho životě.
Myšlenky k jednotlivým zákonům
Přírodní zákon Tvůj vesmír je vesmírem, který je řízen. Na Zemi může existovat stav bez zákonů, existuje však vyšší zákon, univerzální zákon, který řídí všechny manifestace. Co se zdá být zázrakem je jedině manifestací vyššího zákona, který se projevuje nad nějakým nižším zákonem.
Zákon života Náš poměr k Bohu je určován zákonem života. Čím více se jím zabýváš, tím větší bude tvá schopnost konkrétně zakusit neviditelné obrazy Božího života.
Zákon lásky
Když jsi obklopen láskou, nemůže tvým ochranným valem proniknout žádná zlá myšlenka. Zlé myšlenky se odrazí a vrátí se k původci. Je nádherné, když si pomyslíš, že život v rámci zákona lásky osvobozuje od zármutku a utlačování. Toto mínil Ježíš, když řekl ďáblovi: odejdi ode mne, neznám tě. Kdo žije v lásce, je Mistrem a ne sluhou.
Zákon vyrovnání
Jak často jsme si mysleli z nedostatku hlubšího vhledu o nějakém člověku: překročil zákon, není však trestán. Neříkají také žalmy, že zlo žije nádherně a v radosti? Tento blahobytný život je však životem krátkým, měřeno z hlediska věčnosti. Co člověk zaseje, to bude sklízet. Tvé myšlenky jsou osivem. Tvé myšlenky jsou motivací tvého nejvnitřnějšího nitra. Myslíš jako důsledek toho, čím jsi, ne jako následek toho, co se děje okolo Tebe. Chováš se k ostatním lidem podle toho, jaký jsi v nitru svého bytí. Proto nečiň odpovědným za okolnosti a situace, které jsi sám svým myšlenkovým osivem zasel. Zdůvodni motivy svého jednání a potom dojdeš míru, který měl na mysli Ježíš těmito slovy:“ Měli by jste poznat pravdu a pravda vás osvobodí.“ Pravda osvobozuje člověka. Když jdeš cestou pravdy,odsuneš své myšlenky z dětských dnů stranou a budeš si vytvářet zralý život jako člověk Boží. Toto je v praktickém použití to, co říkal apoštol Pavel:“ Když jsem byl dítětem, hovořil jsem jako dítě, když jsem však byl mužem, odčinil jsem, co bylo dětské.“ Nyní vidíme skrze zrcadlo, potom však z očí do očí. ( 1. dopis korintským,13:11)
Zákon svobody
Zákon svobody ti umožňuje dělat své vlastní chyby. Dobrými učiteli jsou tyto dva naposled jmenované zákony: zákon vyrovnání a zákon svobody. Protože jakmile začneš žít a jednat v tomto porozumění, poznáš účel, jejich smysl. Toto je míněno, když hovoříme o karmě. O karmické vině. Stejně tak existuje karmická odměna. I když víme o karmických zákonech, žijme přece i nadále v negativních oblastech života. Říkáme potom:“ jsou to moje karmické dluhy, které musím odčinit“. Měli bychom však konečně z našeho myšlenkového osiva vyrvat naše nízké pudy, vymýtit je, abychom si mohli vybudovat karmu plnou požehnání. Není to vlastně velmi těžké přeměnit tuto myšlenkovou zásobu, protože ty jsi přece tou osobou, která má svobodnou vůli, která rozhoduje o výběru dobra a vyhození toho špatného přes palubu.
Zákon pravdy
Pravda je oním zákonem, který nás učí žít správně, správně rozumět a správně myslet. Je to tvůj vnitřní hlas, který tě chce vést, který ti říká, co je správné a co je špatné.
Zákon hojnosti
Jakmile člověk pozná, čím je, manifestuje se v jeho životě zákon hojnosti. Je to jeho část dědictví Božího. Bůh, tato nekonečná síla, chce vidět své děti zdravé a šťastné. Úmyslně se neomezuj, nespokojuj se s nízkými věcmi. „Prostě a bude vám dáno, klepejte a bude vám otevřeno“.  Hojnost je zde.
Zákon transmutace
Vibrační frekvence kontroluje materiální i nemateriální manifestace. Když se změní frekvence vibrací, změní se manifestace. Chápeš, že všechno je věcí vibrační frekvence? Byl jsi již někdy deprimován, náhle ses však vytrhl ze své deprese a přemýšlel jsi o vyšších pravdách? Nestaly se tvé vibrace jinými, světlejšími, nepřenesl ses do lepšího světa na základě své vlastní síly a přání změnit svou rozladěnost? Zpívání je například dobrou pomocí ke změně vibrací. Víme o moci zpěvu našich předků. Mohutné zpěvy gregoriánů nebo východní církve, všechny používají k pozvednutí vibrační frekvence, k jejímu zlepšení, k našemu přenesení do vyšších vibračních oblastí.
Zákon přitažlivosti
Tato přitažlivá síla ve vesmíru nás činí vzájemně vstřícnými k potřebným vibracím. Chápeme to přirozeně ve spirituálním smyslu. Stejné myšlenky se přitahují. Vyslané myšlenky vibrují s podobnými na stejné úrovni a přicházejí zpět ke zdroji. Myšlenky na stejné vlnové úrovni se setkávají, byly přípravou pro tuto naši skupinu.
Zákon evoluce
Je to ten nejdůležitější zákon, ze kterého se můžeš nejvíce naučit. Je prapůvodem všech z něho následujících zákonů. Když porozumíš zákonu evoluce, pochopíš také, co je smyslem života na této zemi. Jsi na této Zemi, abys pochopil, že jsi součástí růstu, bytí, progrese. Postup dopředu od jednoho stupně ke druhému. Z nižších oblastí vědomí nahoru k vyššímu. Chápání stále vyšších souvislostí vědomí.


Zdroje:
 
 

 

 

 
 

 Zákony Vesmíru
 
Aby mohl celý Vesmír správně fungovat, řídí se určitými zákony, které jsou neměnné a my bychom se měli snažit, abychom je objevili a žili v souladu s nimi, protože i my lidé na planetě Zemi jsme součástí Vesmíru. Těchto zákonů je celá řada, vyjmenuji aspoň několik z nich. Je to
  • zákon rovnováhy neboli zákon karmy
  • zákon tíže
  • zákon vývoje
  • zákon lásky
  • zákon sjednocení
Zákon rovnováhy udržuje v životě spravedlnost, jsou to ty Boží mlýny, které sice melou pomalu, ale jistě. Zákon tíže rozhoduje o tom, jakým způsobem budeme opouštět tento svět a jak se nám bude dařit v jiných dimenzích po smrti našeho fyzického těla. Zákon bezpodmínečné lásky je nejvyšším vesmírným zákonem a míra jeho dodržování ukazuje na morální vyspělost jak jedince, tak celé společnosti. Zákon vývoje udržuje chod celého Vesmíru, protože co se přestane vyvíjet nebo se opozdí ve vývoji, to později zanikne.
 
Nejčastějšími proviněními proti zákonu lásky je to, že se snažíme druhými lidmi manipulovat, neustále je předělávat podle svého vzoru, posuzovat a pomlouvat je místo toho, abychom se snažili najít na každém člověku to dobré, co je v něm a případně ho za to pochválili. Nejvíce se vzdalujeme od souladu s vesmírnými zákony tehdy, když produkujeme negativní energii ať již myšlením, slovy nebo skutky.
 
Největším zdrojem negativní energie, který zároveň způsobuje znečištění naší aury (=energetického obalu těla), a tím i pozdější onemocnění těla fyzického, je produkování hněvu, agresivity a přání zla bližním.
Energeticky nebezpečné vlastnosti, které oslabují naše biopole, případně je ještě deformují, jsou: zloba, agresivita, pýcha, závistivost, lakota, zlomyslnost, žárlivost, pomstychtivost, zklamanost, strach, bázlivost, malomyslnost, nekomunikativnost.
Zákon karmy
H. Rowlandová: "Každý je svým vlastním předkem a svým vlastním dědicem. Člověk si tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost."
Musím přiznat, že kdybych si tyto věty přečetla ve svých mladších letech, nerozuměla bych jim. Bylo třeba nemocí, aby se otevřela duchovní vnímání, abych začala přijímat myšlenky dříve nesrozumitelné.
Vlastně tomu odpovídá přísloví:"Jak si kdo ustele, tak si lehne" nebo "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá."
Zákon karmy, to jsou spojené nádoby příčiny a následku. Za každým činem následuje odplata. Pokud člověk svým vědomím přijme reinkarnaci duší jako skutečnost, pak mu začne být úplně jasné úsloví H. Rowlandové.
Naše duše prochází různými dobrými nebo špatnými životními zkušenostmi, a tím se vyvíjí. Bere na sebe různá fyzická těla a přesvědčuje se o účinku energií špatných i dobrých. To, co jsme si vybudovali v životech minulých, to se nám jako následek objeví v životech budoucích. Ať už v dobrém nebo zlém.
 
Aktivované energie života před 2000léty mohou být někdy silnější než aktivované energie života minulého. Nejrůznější citová zranění, psychická ublížení i fyzické násilí, které jsme kdysi v duši nezpracovali a s tím ublížením duše opouštěla tělo a znovu se vtělila, může propuknout jako bolest na současném těle. Jsou to bolesti, které lékař neidentifikuje. Pokud tyto bolesti ignorujeme, mohou se natolik zvětšit, že propuknou jako nemoc, která pak už je "viditelná" i lékařem.
 
Proto žijme tak, abychom v sobě zpracovali veškeré křivdy a ublížení, která v sobě neseme. Naučme se ztišit, pohroužit do sebe, do svého srdce, do své duše a v tomto zklidnění se snažme vidět sebe takové, jací opravdu jsme. Nastavme si zrcadlo, abychom viděli zpětně i svoje skutky v tom pravém světle. Třeba přijdeme na to, že jsme se viděli nesprávně, že jsme se viděli lépe nebo hůře, že jsme se přeceňovali nebo podceňovali, a podle toho zjednávejme nápravu. Odpouštějme sobě i jiným, nastavujme jim tvář, ne záda. Třeba zjistíme, že jsme se mýlili v sobě nebo v jiných a zjednejme nápravu toho, co jsme pokazili.
 
Máme k tomu dost nástrojů - třeba úsměv, laskavá slova, laskavé ruce, laskavé oči, místo kritiky pochopení, odpuštění, toleranci, smířlivost a jiné a jiné. Netýká se to jenom osob živých. Tuto možnost máme i vzhledem k těm, kteří nás opustili.
 
V našem ztišení, přemítání, v meditaci máme možnost požádat naše anděly strážné, aby přenesli naše prosby o odpuštění na adresu, která je našim pozemským listonošům neznámá a nedosažitelná.
 
Záleží jenom na nás, vše je v nás, dostali jsme velký dar v Boží jiskře a záleží na tom, zda svými postoji, city, myšlenkami tuto jiskru rozkřesáváme nebo ji dusíme.
Všem přeji, aby ta práce na vašem rozsvícení byla radostná.
Zákon tíže
Chceme-li, aby se nám v životě dařilo, měli bychom se vyrovnat s vlastní závislostí, se lpěním na něčem a na někom:
na štěstí, na zvycích - tradicích, na nesprávných názorech, na úspěchu, na penězích, na věcech, na dětech, na kamarádech, na rodičích.
Lpění je vlastnost, která blokuje volné proudění energie.
V případě lpění jsme v rozporu se sebou i se zákony Země a Vesmíru, a sice jsme v rozporu s vesmírným zákonem tíže.
Duše pak nemůže po odloučení od fyzického těla volně stoupat do jiných světů, kam se má odebrat. Lpění ji poutá svou tíží v našem světě lidí.
Lpění na rodičích způsobuje v životě mnoho starostí a rozchodů nových rodin. Rodiče milujeme a projevujeme jim úctu, která jim patří, ale jakmile založíme vlastní rodinu, musíme najít cestu rovných citů mezi rodiči a svým partnerem, protože ten vstupuje do rovnocenného svazku s námi a čeká, že jej budeme mít na stejné příčce zájmu jako máme rodiče. Jinak může dojít k tomu, že zůstaneme sami.
 
Lpění na kamarádech. Je dobré mít dobré kamarády, protože dobrý kamarád vyslechne, nic nevyčítá, nepředkládá, pokud sami o to nestojíme, ale nesmí nás využívat na úkor času, který máme vymezený pro naši rodinu. Musíme dodržovat určitá pravidla.
Často lpíme na věcech, které nám připomínají dětství nebo jinou etapu života, lpíme na bytě, na domě, na půdě. Toto lpění nás zbavuje svobody, dobrovolně se vzdáváme svobodného rozhodování, měli bychom se stěhovat třeba za lepší prací, ale brání nám v tom lpění - připoutanost. Měli bychom jít za partnerem, ale nemůžeme se domluvit na kompromisu, brání nám lpění - připoutanost k něčemu.
 
Často jsme svědky toho, že velká váha peněz ať zděděných nebo vyhraných nás úplně zničí, že změní charakter člověka tak, že dojde k rozpadu rodiny, když lpění nám nedovolí naložit s nimi rozumně.
Ani lpění na zvycích a tradicích není správné, když další generace toto odmítá přijmout do svého života. Jsme zklamaní a toto přenášíme dále na ostatní.
 
Někdo si chce trvale udržet štěstí, ale to je velice křehké a proměnlivé. Štěstí nám nepřinesou peníze, dům, auto, babička, syn nebo staré fotografie. Štěstí je prchavé, to si budujeme v sobě tím, že se snažíme vnitřně zharmonizovat, poznat svoje nitro, žít v souladu se sebou samým, znát se, přijímat se se svými dobrými i horšími vlastnostmi, umět zvládnout svoje horší vlastnosti a pak žít v souladu se světem kolem nás. Pak máme pocit štěstí, i když žijeme v nedostatku.
 
Člověk, který lpí na něčem, je nesvobodný. Nesvoboda přináší ztrátu pocitu štěstí, přináší strach, někdy ublíženost, obavy ze všeho a před vším, mnohdy až poníženost, a že vše je špatně. Je to začátek depresí a podobných onemocnění.
Vždy si musíme uvědomit:
- že jsme závislí
- na čem jsme závislí
- do čeho nás lpění = závislost vrhá.
Uvědomit si, proč jsme smutní, proč pláčeme, proč vyčítáme sobě či jinému, proč jsme v beznaději, proč jsme zlostní, agresivní, proč máme pocit zbytečnosti či osamocení. Když se dokážeme na sebe podívat bez emocí, uvidíme důvod našeho rozladění. Když se dokážeme tohoto důvodu zbavit, našlápli jsme směrem ke zdraví a ke štěstí.
Tak všem šťastnou cestu. Hlavně našim dětem, uvolněme jim vlastní cestu ke štěstí.
 
Zákon pohybu, vývoje a změn
Vzkaz pomocí automatického písma:
"To základní, co se máte učit správně používat, to jsou vaše vlastní myšlenky. Myšlenky by měly být laděny pozitivně, protože u duchovně vyspělých lidí mohou mít velkou sílu. Vytvářejí široké pole působnosti a stávají se vlastně silnou "modlitbou". Tato síla rozšiřuje svoji působnost na svět kolem. Lidé, kteří do sebe vstřebávají myšlenky, které jsou už ztvárněné ve slova a věty, ucelené projevy a ztotožní se s nimi, dostanou se do stavu očekávání. Tato skupina lidí formuje to vyřčené do očekávání toho, co se stane. Toto vaše očekávání se šíří dál, jeho pole se rozšiřuje a stáváte se tak "tvůrci". Vaše energie se dostávají do procesu vývoje a toto je součástí univerzálního plánu."
Tak jak svými vlastními myšlenkami, city, pocity, postoji, kroky, reakcemi ovlivňujeme svůj vlastní osud, tak jsme součástí velkého celku, který svými myšlenkami, slovy a činy můžeme ovlivnit a zasahovat tak do širšího vývoje.
 
Toto je nám známo, tak proč se podle toho nechováme? Proč pochybujeme? Proč nasloucháme špatným prognózám o budoucnosti a máme strach? Proč scénáristé píší katastrofické příběhy a proč se natáčejí katastrofické filmy? Proč se na ně díváme, proč je čteme, proč nasloucháme těmto negativně laděným lidem více než těm, kteří jsou laděni pozitivně?
 
A co naše děti, naše budoucnost? Jakým způsobem se učí myslet, když je necháváme hodiny denně sedět u počítačových her, kde teče neustále krev a na silnici se jezdí šílenou rychlostí? Převezmou toto do reálného života nebo už převzaly?
Proč je u nás taková vládní krize?
Protože jsme takoví, tak jsme si to nachystali, naprogramovali svými myšlenkami, činy a svými očekáváními jsme to uvedli do chodu.
A proč to nezměníme?
 
Protože máme malou víru v sebe a ve vyšší moc.
Dokážeme myslet na to, co uděláme, až se něco stane, ale víme, zda budeme mít čas? Lepší by bylo okamžitě se zamyslet a udělat nápravu.Vždycky se začíná z mála.
Když začne myslet pozitivně jeden člověk, přidají se další a další a jejich pozitivní vyzařování začne zasahovat větší celky. To je jediná cesta pro nás. Změnit svůj přístup k sobě a k duším kolem sebe, a mít pevnou víru ve změnu.
 
Dále nebýt sobecký, zajímat se nejen o sebe, ale i o jiné, snažit se někde a někomu pomoci, zbavit se strachu a přestat se zahlcovat vším, co nás vede k tomu, abychom se stali součástí soukolí, které katastrofy programuje.
 
Vystupme z tohoto kola a začněme znovu. Mysleme a jednejme kladně, posílíme tím víru v sebe i ve vyšší moc. Chtějme být civilizací, která svůj svět a život chrání, ne jej boří!
Zákon lásky
Láska - tato silná energie je nám dána přímo Stvořitelem. Je přímo spojená s energií odpuštění. Proto není lásky tam, kde není dokonalého odpuštění.
Život je pro nás lehčí tehdy, když BOŽÍ RUCE, které nás stále objímají a vedou, se u nás setkávají se srdcem plným lásky a úcty k životu, který teď žijeme.
Láska - to znamená vidět utrpení druhých.
Láska - to znamená dělat cokoli pro zmírnění utrpení.
Láska - to znamená pohladit strom po jeho kůře.
Láska - to znamená nenakopnout třeba jedovatou houbu, pro nás neužitečnou.
Láska - to znamená nastavit tvář slunci, větru i dešti.
Láska - to znamená pozdravit se s vodní hladinou.
Láska - to znamená odpustit všem, kteří nám ublížili.
Láska - to znamená přijetí sebe i jiných takových, jací jsou.
Láska - to znamená nesnažit se je měnit ke svému obrazu - představě.
Láska - to znamená chápat starého člověka.
Láska jde životem za ruku s Krásou. Jsou to neuchopitelné okamžiky v lidském životě. Jsou to dvě sestry, které se podporují. Ve všem, kde je Láska, nebo k čemu se váže Láska, to vše probouzí Krásu. Ať je to příroda, člověk, život, kámen, úsměv, východ nebo západ slunce, noční obloha nebo motýl.
Jedna probouzí druhou, patří k našim životům, jsou potravou našich duší. Dopřejme duši tuto stravu a duše bude klidná, harmonická, život poplyne ve správném rytmu, protože neustálý rytmus je znakem života.
Chalíl Džibrán:
"Naším největším přítelem je naše duše."
Chtějme jí rozumět - je dítětem Lásky a Krásy. Ten, kdo si rozumí se svou duší, je lidský, má projevy lidskosti. Jenom tento náš přítel nás dovede opravdu utěšit v bídě a neštěstí.
Zákon sjednocení a jednoty
Všichni jsme součástí velké JEDNOTY, všichni pocházíme z jednoho DUCHA, z jednoho VĚDOMÍ KOSMICKÉ LÁSKY. Z tohoto poznání bychom měli vycházet. Každý je součástí každého.
Každý by se měl naučit dívat se očima
chudého i bohatého,
pracujícího i toho bez práce,
bezdomovce i toho s domovem,
zdravého i nemocného,
vstřícného i nevstřícného,
milovaného i nemilovaného,
milujícího i toho, kdo nemiloval,
veselého i zasmušilého,
ale třeba i očima stromu, který nemůže utéci před rukou, která jej zraňuje,
očima zvěře, která je štvaná a chce se spasit.
Pak jsme nahlédli na to, co je Jednota a Sjednocení. Pak si uvědomíme důsledky všeho našeho konání, jednání, citových projevů a myšlenkových procesů. Kdo toto dokáže, je na dobré cestě, po které jde v souladu se zákony Vesmíru.
Zákon Jednoty je velmi těžkým zákonem, ale až jej přijmeme do svého vědomí a začneme podle něho žít, potom teprve nastane mír.
Karma
Karma je souhrn všech dobrých i zlých skutků člověka, které mají vliv na to, jak bude probíhat další život člověka. Nositelem karmy je jemnohmotné tělo, které po smrti fyzického těla přežívá a vtěluje se znovu při dalším zrození.
Někdy lidé chápou karmu pouze jako odplatu za zlé skutky, což bývá nemoc, neštěstí, katastrofy, tělesné postižení, ale karmického původu může být i tělesná krása nebo talent jako odplata za dobré činy minulých životů. Kromě tělesné krásy a talentu sem patří všechny dobré vlastnosti, jako je přizpůsobivost, schopnost odpouštět, soucítění atd.
Bylo napsáno:"Jsme sami sobě předky a také dědici vlastních činů."
Podle toho, jakým způsobem se karmická odplata u člověka projevuje, rozeznáváme
§ karmu bumerangovou
§ karmu organickou
§ karmu symbolickou
Karma bumerangová se projevuje opakováním stejných nemocí v rodině, může to být i rodinné zatížení. Je to následek velkých přečinů proti lidskému chování u předků tohoto rodu a přenáší se i na potomky.
Karma organická se projevuje na našem fyzickém těle jako následek našich postojů a činů v minulosti, například naše bezcitnost v minulém životě má za následek nemoc v dalším životě.
Karma symbolická vede jedince k poznání, že každý člověk je ve své podstatě dobrý a že záleží jenom na něm, jak se svou "výbavou" zachází a jak rozvíjí svoje duchovní hodnoty bez pomoci jiných. Je to schopnost vycítit správnou cestu a dojít sám k pravým hodnotám.
 
Závěr :
Zamysli se nad svým životem, nad svou nemocí, vyvoď z ní závěry, pouč se a nemoc je pak léčitelná, protože jsi odhalil a odstranil příčinu.
 

 

 
                         Zákon shodnosti neboli analogie zní:
"Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře, jak uvnitř, tak vně."
Jestliže mám vědomí, tak má vědomí každá buňka, každý systém, celé UNIVERZUM.
Všechno, co je, má shodný protějšek ve všech rovinách. Člověk jako mikrokosmos je obrazem makrokosmu.
Všechno je vzájemně propojeno:
svět fyzický neboli hrubohmotný - atomy, molekuly a svět duchovní neboli jemnohmotný.
Příkladem toho, jak se například projevuje působení "Jak uvnitř, tak vně" je jev, že všechny myšlenky, city a skutky člověka se zobrazují v jemnohmotném světě v auře kolem jeho těla, a to bez ohledu na to, zda pocházejí ze současného života nebo z jeho dávné minulosti.
Zákon úcty k životu
 
Zákon úcty k životu je základním zákonem pozemského života. Sdělení pomocí automatického písma:
"Ano, zákon úcty k životu vás provází celým životem na Zemi.Tento zákon určuje základní životní postoje k vzniku života - k světské lásce, k milování, postoje k příchodu nového života, postoj k umožnění příchodu tohoto života. Je to postoj k interrupcím, k přerušení těhotenství.
Neodpovědný přístup k sezu, předčasné otěhotnění, přerušení vzniku života, znemožnění duši vtělit se odstraněním vznikajícího fyzického těla, nevzniká vina jen u matky, ale vzniká vina také u muže.
Všechny uváděné důvody - děti už máme, neuživíme ho, nemáme dům ani auto, rodiče jsou mladí - to všechno značí nezodpovědný přístup k životu, protože svoji situaci každý zná.
V těchto okamžicích rozhodování nikoho nezajímá to, co prodělává duše, která se má narodit. Jenom ona dobře ví, proč se má narodit k těmto rodičům. Duše je zoufalá, je bezradná a bezbranná, když slyší slova - miniinterrupce, interrupce. Rozhodne-li se matka pro toto řešení, vynese rozsudek nad životem, přeruší tak započatou inkarnaci duše.
Vina se přesouvá i na muže, protože v jeho konání je přehlížení a neuznání zákona úcty k životu. Hůře však je na tom žena.
Po zákroku je odborně zničeno fyzické tělo, ale zůstává jemné tělo astrální. To se přesouvá na šíji ženy, způsobuje neviditelný tlak, který je vnímán jako tíha svědomí. Nepředstíranou lítostí je třeba požádat o odpuštění a zbavení se této tíhy."
O našem vztahu k Nejvyšší síle
 
Vztah všech duchovních prvků, které jsou uzavřeny v lidských tělech, k Bohu, této Ústřední a Nejvyšší síle, která všechno stvořila a udržuje, má být co nejužší. Trvalé a pevné spojení s tímto Prazdrojem veškeré Síly, Řádu a Lásky nás udrží ve správném vztahu k sobě samým, k ostatním lidem a k Bohu samému.
Síla a Láska Boží naplňuje celý Vesmír, ona vstupuje sama všude, kde je jí vstup umožněn, ona vstoupí i do nitra člověka, je-li toto otevřeno a schopno ji přijmout.
"Bůh čeká, aby se mohl stát hostem našeho srdce."
Každý duchovní prvek touží po spojení s ní co nejtěsnějším, neboť tato touha po spojení s Bohem je jeho hlavní a základní vlastností. Je-li však tento duchovní prvek zakryt hrubou tělesností, uzavírá jej tato pevně a tvrdě, že úpí ve svém hmotném těle jako vězeň, cítí, že kolem dokola se všude rozlévá záře Síly, Světla a Lásky Boží, ale on se nemůže toho účastnit.
Jak pak přicházejí nemoci, zklamání, smrt blízkých osob, tak zdivo, které věznilo tento prvek, se začíná drobit a povolovat a náš duchovní prvek se stává účastným veliké pomoci Boží. V mnohých případech se mu podaří osvobodit natolik, že už může svobodně pracovat. Okovy tělesnosti, jako poslední pozůstatky svého uvěznění, nosí sice stále sebou až do své fyzické smrti. Tyto okovy jej nepřestávají tlačit, zdržovat od rozletu, ke kterému jej žene jeho vlastní přirozenost, jsou mu nepřekonatelnou překážkou úplného spojení s jeho Věčným Prazdrojem, ale okovy mu přece dovolují, aby chodil kam chce, aby myslel, mluvil, konal, čemu chce on, duch, a ne to, čemu chtějí okovy.

Náš skutečný vývoj tedy směřuje k tomu, aby se člověk osvobodil duchovně / = přerodil v duchu k Pravdě/. Za tím účelem musí lámat během svého vývoje okovy své tělesnosti a sobectví. Druhou a konečnou etapou našeho vývoje je přiblížení se k Bohu. Toto více méně těsné spojení s Bohem pak mění a určuje ze základu vnější podmínky životní, v kterých žijeme. Vztah duchovního a tělesného principu je trvale správný tehdy, když vedoucím principem nepřestává být duchovní prvek.
Většina lidstva se dosud nalézá jen na tom vývojovém stupni, že jejich duchovní prvky dřímou pevně sevřeny hmotami fyzických těl. Lidé probouzející se už cítí záři Božského Světla kolem sebe a umějí aspoň časem čerpat z něho posilu a osvěžení v tvrdém zápase. A jen ojedinělí vítězové chodí v záři Světla duchovního, nosíce jen zbytky okovů své tělesnosti.
Zákon přitažlivosti
 
Největší učitelé, kteří kdy žili, nám říkali, že zákon přitažlivosti je největším a nejspolehlivějším zákonem Vesmíru.
Náboženství, jako hinduismus, hermetické tradice, buddhismus, judaismus, křesťanství i islám, a civilizace, zastoupené Babyloňany a Egypťany, nám jej předaly v písemných dokumentech a příbězích. Během věků byl zákon zachycen ve všech formách a lze jej najít ve starověkých spisech ve všech staletích. Byl zapsán na kameni v roce 3000 před naším letopočtem.
Je to zákon, který určuje úplný řád Vesmíru, každý okamžik vašeho života a každou jednotlivou věc, kterou během života prožíváte. Nezáleží na tom, kdo jste nebo kde jste.
 
Všemocný zákon přitažlivosti formuje celou vaši životní zkušenost a činí tak skrze vaše myšlenky. Jste to vy, kdo uvádí zákon přitažlivosti v život, a činíte tak svými myšlenkami.
Podle zákona přitažlivosti se podobné věci přitahují, a tak když na něco myslíte, přitahujete k sobě podobné myšlenky.
 
Myšlenky působí jako magnet a mají frekvenci. Když přemýšlíte, vaše myšlenky jsou vysílány do Vesmíru a magneticky přitahují všechny podobné věci, které jsou na stejné frekvenci jako ony myšlenky. Vše, co se vysílá, se vrací ke svému zdroji. A tím zdrojem jste vy. Nejenže svůj život vytváříte svými myšlenkami, ale vaše myšlenky mocně přispívají k utváření celého světa kolem vás. Pokud jste si mysleli, že jste bezvýznamní a nemáte v tomto světě žádnou moc, zkuste se nad tím zamyslet. Vaše mysl ve skutečnosti svět kolem vás formuje.
 
Pokud chcete cokoli ve svém životě změnit, změňte dosavadní frekvenci tím, že změníte své myšlenky.
Přitahujte dobro místo zla!
Zákon přitažlivosti je neosobní, nic nehodnotí ani nepřidává. Problém většiny lidí je v tom, že přemýšlejí především o tom, co nechtějí a diví se, proč se jim tyto věci pořád dokola stávají.
Když se zaměřujete na věci, které nechcete - "nechci přijít pozdě, nechci přijít pozdě" - zákon přitažlivosti neslyší, že to nechcete. Projevuje věci, na které myslíte, a tak se budou objevovat neustále znovu a znovu.

Zákon přitažlivosti nepočítá "nechci" nebo "ne" či jakákoli záporná slůvka. Když vyslovujete slova záporu, zákon přitažlivosti přijímá toto:
"Nechci vylít kávu na tyto šaty" jako "Chci vylít kávu na tyto šaty a chci toho rozlít ještě mnohem víc."
"Nechci žádné hádky" jako "Chci více hádek."
"Nechci chytit chřipku" jako "Chci chytit chřipku a další nemoci."
Pokud si naříkáte, zákon přitažlivosti vám svou silou přinese do života více situací, na které budete žehrat. Pokud nasloucháte někomu jinému, kdo si stěžuje, máte s ním soucit, souhlasíte s ním, v ten okamžik k sobě přitahujete víc situací, na které si budete stěžovat.
Ať už jsme si toho vědomi či nikoli, většinu času myslíme. Když mluvíte nebo někomu nasloucháte, když čtete noviny nebo se díváte na televizi, když si vybavujete vzpomínky - vždy myslíte. Pro mnoho z nás platí, že jediná doba, kdy nemyslíme, je doba spánku. Avšak síly přitažlivosti neustále pracují na našich posledních myšlenkách před usnutím. Proto vždy před usnutím dbejte na to, aby vaše poslední myšlenky byly pozitivní.
Zákon jednoduše odráží a vrací vám přesně to, na co se svými myšlenkami zaměřujete. Na základě tohoto mocného poznání můžete zcela změnit jakoukoli okolnost a událost ve svém životě tím, že změníte způsob, jakým myslíte.
 

 

 
 
 

 

Zákon shodnosti
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

poděkování

(Nela, 27. 12. 2014 21:11)

Milá autorko, v tento požehnaný vánoční čas se doma doléčuji s dutinami:)...Chci Ti poděkovat za Tvůj článek, obohatil mě, moc Ti děkuji, že ses podělila o tyto myšlenky.
Přeji Ti, abys byla obklopena pozitivními lidmi, aby Tě každý den Tvého života potkalo Něco dobrého, co Tě potěší.
Dnes jsi potěšila Ty mě.
Přeji Ti, abys měla hojnost duchovní síly, zdraví i peněz. :)
S pozdravem, Nela