Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pohled na číslo 666

666


Číslo Adolfa Hitlera bylo 665, číslo šelmy je 666, číslo Boží je 777, číslo vítěze nad šelmou je 888.


Číslo 666 je vzato z bible, jako gematrická šifra císaře Nera (Lucius Domitius Ahenobarbus, po adopci císařem Claudiem pak Nero Claudius Caesar).


Biblický počet 666, o němž bylo vedeno mnoho sporů, který má znamenat Neron Kesar, podle jiných způsobů čtení mimo jiné Vicarius filii deii (Vikář Syna božího, Ellen Gould Wright atd), se shoduje s Agrippovýmslunečním démonem Sorathem.SORATH


Slavné číslo 666, znamení šelmy, od dob Janova Zjevení lidstvo fascinovalo. Lidé se snažili rozluštit jeho tajemství. Abychom mohli tuto tajenku rozluštit, musíme podniknout malou exkurzi do numerologie. Pro osvěžení paměti vám znovu nabízím citaci z Bible, kde je onen výjev z Janovy v Apokalypsy: 
13,17-18: Aby nemohl nakupovat ani prodávat, kdo není označen, jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka a je to číslo 666.

Jak to, že se v Bibli odkazuje na číslo a na jméno šelmy stejně ? Co mají společného jména a čísla, písmena a číslice? Prastará věda spočívající na paralelách jazyka a matematiky dávno ztratila v dnešním racionálním světě své výsadní postavení. Dnes se jí zabývá jen několik málo lidí.

Dříve ovšem, tedy od starověku do středověku, se tato věda čísel těšila velké vážnosti. Byla (a je) odvětvím židovské kabaly, vědy, jež údajně umí vyložit člověka i vesmír ve všech jeho částech. Skutečnost je taková, že vědu o souvislostech mezi číslicemi a písmeny (i mimo oblast kabaly) znaly všechny rozvinuté kultury světa, bez ohledu na náboženství a řeč.

Co tedy je tak zvláštního na vztahu číslic a písmen ? V mystice čísel se vychází z toho, že se všechny síly vesmíru i všechny vlastnosti člověka dají vyjádřit čísly. Pro zasvěcené jedince tato čísla představují symboly, kódy čipseudoznaky příslušných kosmických sil a energií.

Totéž platí i pro písmena. Každé písmeno má v této mystické oblasti zvláštní význam. Zajímavé na tom je to, že jelikož se jak písmena, tak číslice zabývají stejnými silami, můžeme mezi číslice a písmena položit rovnítko. Jen musíme znát správný klíč, jak je přiřadit. Takový klíč nabízí například židovská kabala. Z každé řady číslic můžeme vytvořit slovo a naopak.

Na základě této znalosti se po celých dva tisíce let mystikové křesťanských národů snažili rozluštit číslo 666. Přitom také velmi záleží na správném překladu Bible. Někteří překladatelé tvrdí, že „666 je znamení lidí", jiní, že „666 je znamení člověka", tedy jedné určité osoby.
To je velký rozdíl. Hledání jedné konkrétní osoby, podle některých tzv. Antikrista, nás totiž může svést na falešnou stopu. Uvedeme příklad: Novověcí badatelé nabízejí tuto interpretaci čísla 666: Hledanou osobou je císař Nero, latinsky Nerun Kesar:
N   R   U   N   K   S   R   (Nerun Kesar)
50 200 6 50 100 60 200 součet: 666


Přiřazená čísla odpovídají židovské kabale. Pracuje se zde s typickou metodou číselných mystiků, s křížovým součtem. Souhlásky se započítávají málokdy, bývají vynechány, některé se v židovské abecedě vůbec nevyskytují (viz tabulka). V hebrejštině se navíc píše zprava doleva. Zájemci si mohou přečíst knihu Kabala od legendárního francouzského okultisty Papuse zu Rate. Toto klasické dílo napsal Papus na základě slavných kabalistických spisů, jako jsou Sefer Jezira a Zohar. Z těchto děl vycházejí i okultisté Fabre d' Olivet a Eliphas Levi.Ve druhém příkladě se číslo 666 vztahuje na celý národ. Jediným druhem lidí, který podle starých mystiků přicházel v úvahu, byli Římané - Lateinos. Číselný klíč je však tentokrát jiný než v prvním případě. Výklad pochází od slavného učence Irenea, který žil ve 2. století a používal řeckou abecedu.

L A T E I N O S
30 1 300 5 10 50 70 200 celkem: 666

Vycházíme-li z toho, že Janovo Zjevení bylo původně napsáno v řečtině, pak bychom tedy měli používat řeckou abecedu a řecký systém číslic. Tak alespoň soudí teoretici zabývající se čísly a experti zkoumající Bibli.

V řecké abecedě vypadá přiřazení čísel, která nás v souvislosti se znamením 666 zajímají, takto:

     600 = chi
     60=xi
     6 = stigma

Chi představuje božího otce nebo vlastníka, xi znamená: dát najevo souhlas, být ochotný, chtít, a stigma pochází ze slova stizo (vpíchnout, vyrýt) a označuje implantované znamení.

Podle toho tedy „666" znamená označení, jež je do lidí vpraveno s jejich souhlasem (nebo bez něho) a jež slouží jako znak vlastnictví či příslušnosti. I původní řecké slovo pro cejch (charagma) znamená vyrývání či bodnutí a odvozuje se od slova charasso, která znamená ostřit.

Stejně jako mystik Ireneus, přiklání se i dnes řada badatelů k názoru, že číslo 666 neoznačuje jednoho člověka nebo reálnou osobu, nýbrž lidstvo jako živočišný druh. Přesněji řečeno: „duchovní bytost", jež proníká do lidí a skrze ně vykonává svou moc. K těmto mystikům, kteří „666" interpretují jako duchovní bytost působící v člověku, patřil kabalista Agrippa z Netteshcimu, který žil na přelomu 15. a 16. století a byl známý po cclé Evropě. Pomocí kabaly přišel na následující:

S

V

R

TH

(Sorath)

60

6

200

400

součet: 666

 

Po doplnění nezbytných vokálů získáme jméno duchovní bytosti Sorath. I v tomto jsou použity číslice z hebrejské abecedy (viz tabulka). Způsob psaní se poněkud liší, protože hebrejská abeceda má jiná písmena než naše abeceda. Písmeno A se, podobně jako ve jménu Sorath, často vůbec nepíše. Také je nutno vědět, že v této abecedě vůbec není U ani O. Nám známá písmena O, U, V a W jsou vyjádřena písmenem V. I při studiu starých německých či latinských textů si můžete všimnout, že U se nahrazuje písmenem V. A písmenu V, hebrejsky „vau", se přiřazuje číslice 6.

Duchovní bytost Sorath je v kabale symbolem zotročení a manipulace, je chápana jako síla posilující „nízké" lidi - přesněji řečeno „to nízké" v člověku. Rudolf Steiner, zakladatel antropozofie, nazval Soratha „slunečním démonem". Sorath je podle něj úhlavním nepřítelem veškerého rozvoje, ničitel veškerého dění, princip, jenž vede lidstvo k naprostému ulpění ve vnějším fyzickém životě.


   Písmeno W, jež se podle kabalistického klíče rovná písmenu V tedy číslici 6. Každé písmeno má určitý význam nebo reprezentuje jisté síly, jež se dají využít k dobru či ke zlu.

To platí i pro číslice či symboly. Písmeno Wsice v kosmické rovině znamená vesmírnou lásku, (v astrální rovině zase schopnost slyšet na dálku, v materiální rovině však znamená schopnost získat nade vším kontrolu, podrobit si všechny bytosti a šířit polopravdy a lži.Tímto se odvoláváme na detailní význam písmen, jenž nám zanechal František Bardon, známý zasvěcenec 20. století.

K přihlášení na internet, případně k návštěvě určitých stránek či prodávajících na internetu,se musí jako začátek adresy většinou napsat písmena „www", zkratka sousloví world wide web. Tento třímístný kód značí číslo 666, tedy nepřítele lidstva, duchovní bytost Sorath ! Každý uživatel internetu tedy do počítače jednodušenaťuká - často několikrát za sebou - číslici 666, převlečenou za zkratku www!Nemůže to být náhoda. Jisté kruhy totiž význam kabaly dobře znají.

Internet je tedy důležitým představitelem čísla 666, není s ním všaktotožný. Internet je jen posledním článkem nebezpečného vývoje, součástí pečlivě naplánovaného scénáře, nástrojem, jenž spojuje lidi s úřady a bankami, činí tak lidi závislými a kontrolovatelnými.666 je číslo šelmy, zvířetejménem Sorath. Podle vědy o číslech je symbolem racionalizmu a čistého rozumu, jenž prost etiky a morálky, chladně sleduje svůj cíl a podmaňuje si vše kolem sebe. 


U severoamerickčho indiánského kmene Hopi se traduje toto proroctví:

Nikdo nebude moci nakupovat ani prodávat, kdo není označen znakem medvěda. Až uvidíme toto znamení, přijde třetí světová válka.

Připadá vám toto proroctví povědomé ? Jak to, že jsou Janovo proroctví a proroctví Indiánů Hopi téměř totožné ?

Ještě jednou úryvek z Bible:

Aby nemohl nakupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. W číslo označuje člověka a je to číslo 666.

Pozorně si prohlédněte, jak podle lndiánů kmene Hopi vypadá „znak medvěda". Také se vám zdá povědomý ? Aby ne - s týmž znakem se setkáváte při nákupu zboží - jedná se o čárový kód.

Nu, není mezi nimi jistá podoba?VZNIK APOKALYPTICKÉHO ČÍSLA 666
"Vtom jsem viděl jinou šelmu, jak vyvstala ze země: měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak.
Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou, které se zahojila její smrtelná rána. A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest."
JANOVO ZJEVENÍ 13,11-16
Takto zní v ekumenickém překladu pasáž z Janovy Apokalypsy uzavírající soubor knih Nového Zákona.
Použitý literární materiál, narážky, obrazy i číselná symbolika tohoto díla zřetelně ukazují na oblast Starého Zákona, který byl Janovi - i když jej nikdy přímo necituje - zdrojem inspirace a poučení. Jedná se hlavně o knihy Genesis, Exodus, Izaiáš
, Ezechiel, Daniel a další.

Neberu si však v této studii za cíl nic jiného, než se zabývat hádankou Apokalypsy - číslem 666. Vycházím při jejím řešení ze tří základních předpokladů. Za prvé: číselná symbolika ukazuje zcela nepopiratelně na Starý Zákon, proto je třeba vysvětlení hledat v něm. Za druhé: vlastní proroctví vyvrcholuje vizí nebeského Jerusaléma
, který vystupuje jako nevěsta Beránkova - Kristova. Proto výklad číselné symboliky opírám o dějiny chrámu (chrámu Šalamounova nebo Zorobábelova), které jsou zasazeny v čase; což je předpoklad třetí. Jsem totiž přesvědčen, že původ záhadného čísla 666 je možné najít v časovém systému Starého Zákona.

Datování vzniku Apokalypsy je velmi nejisté, ale je možné, že číslo 666 je datem buďto vzniku knihy samotné a nebo událostí, k nimž tehdy mělo v nejbližší době dojít. Hned na první straně Matoušova evangelia se můžeme dočíst, že za vlády Jechoniáše došlo k babylonskému zajetí, Mt 1,11: „Joziáš ( měl ) Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí.“ Historicky se jedná o Joakima (Eliakima), syna Joziášovadosazeného na trůn roku 608 př.Kr. Joakim je o dva roky později v r. 606 př.Kr. podmaněn Nabuchonodozorem; zde je počátek babylonské nadvlády. Datum 606 je spolehlivé a Židé měli jistě tento rok, který byl spojen s počátkem období nejhlubšího ponížení a úpadku, velice živě zapsán v paměti. Babylonská nadvláda vyvrcholuje rokem 597 př.Kr. obležením Jerusalema a první deportací Judejců do zajetí. Dílo zkázy je dovršeno vypálením jerusalemského chrámu roku 586 př.Kr. Roku 592 také vystoupil prorok Ezechiel, literární vzor pro Janovu Apokalypsu.

Většina exegetů klade vznik Apokalypsy do let 90-120 po Kr., to znamená minimálně 20 let po zničení Jerusalema. Různé indicie ale naznačují, že autor Apokalypsy nechápal pod krycím názvem „Babylon“ Řím, nýbrž v té době již značně zesvětštělý Jerusalem. Co by to pak ale bylo za proroka, jenž by svým spoluobčanům zjevoval události již dvacet let staré? Proto se raději přidržíme tvrzení Clauda Tresmontanta, který zcela rozumně klade vznik Apokalypsy do roku 60 po Kr. 606 plus 60 se rovná 666 letům od počátku babylonské nadvlády.

Hypotetické datum vzniku Apokalypsy spadá do období vlády autoritativního tyrana, římského císaře Nerona (54-68 po Kr.), jehož zběsilé řádění ho proslavilo natolik, že byl odedávna spojován se šelmou Apokalypsy. Jméno tohoto vládce, převedené v hebrejské řeči na hodnotu čísel s písmeny, odhaluje název představitele režimu, který byl největším historickým nepřítelem odkazu Kristova a inspirátorem modloslužby starého světa, čteme od pravé strany k levé:
R S K N V R N
Kesar Neron
tj. Neron Císař: N = 50, + R = 200, + V(ó) = 6, + N = 50, + K(Q) = 100, + S = 60, + R = 200, = SOUČET 666

Do roku 66 po Kr. se klade začátek povstání Židů proti Římanům, dále pak v této době malá jerusalemská církev - na základě jakési apokalypsy - prchá do Pelly.

Roku 597 započala první deportace Judejců do zajetí:
597 př.Kr. + 666 = 69 po Kr.
Rok nato v r.70 je Titem dobyt a zničen Jerusalem.

Není bez zajímavosti, že druhé povstání Židů proti Římanům pod vedením Bar Kochby (Syna Hvězdy), jehož kabbalista rabi Akiba přivítal jako mesiáše, probíhající v letech 132 - 135 po Kr., znovu opakuje 666letý cyklus, tentokrát odpíchnutý od přibližného započetí stavby druhého chrámu. Toto období je však poměrně široké, začíná rokem 539 př.Kr., kdy je dobyt Babylon Kyrem (Cýrem) a s ním padá i Nabuchonodozorovaříše. Kyros r.538 vydává povolení k návratu Židů i ke stavbě chrámu, avšak Judstvo se již natrvalo ocitá pod perskou nadvládou. Stavba druhého chrámu se odehrává pod vedením Zorobábele, do něhož proroci Aggeusa Zachariáš vkládali veliké naděje a viděli v něm budoucího mesiášského krále vyvoleného Hospodinem, který dokoná výstavbu chrámu. Základy byly položeny, ale práce přerušena pro vpády assyrských kolonistů. Chrám byl sice dokončen až roku 515 př.Kr., ale základní práce mohou spadat přibližně do okolí roku 534 př.Kr., což je 666 let od započetí druhého židovského povstání, které r. 135 po Kr. potlačil Hadrian a přestavěl Jerusalem v pohanské město s názvem Aelia Capitolina.

Prozatím jsme získali tři hypotetická data: r. 60, 69-70 a 132-135 po Kr., která, odečteme-li od nich číslo 666, navazují na historické události významově spojené s babylonskou nadvládou, babylonským zajetím (zničením Šalamounova chrámu) a stavbou nového chrámu za Zorobábele. Most šestiset šedesáti šesti let vždy spojuje dobu ponížení židovského národa s novou nadějí doprovázenou mesiášským hnutím vyvrcholujícím v ozbrojeném povstání proti vládnoucí moci.

Do jaké míry mohla tato číselná spojitost dat ovlivnit historii Judstva za římského období nevíme, ale každopádně číslo 666 v Apokalypse je, nedostalo se do ní náhodou a jistě v té době bylo živým, výmluvným symbolem. Zcela evidentně nevzniklo nějakou samoúčelnou spekulací, je jisté, že muselo být opřeno o hodnověrný, spolehlivý pramen, jímž tehdy mohly být jen knihy Starého Zákona. Navážeme proto na data, která jsou v něm zapracována v tzv. kněžském kodexu. Kněžský kodex - zřejmě na základě starších datových údajů - vznikl během babylonského zajetí. Kromě kultovních předpisů, nařízení o schráně úmluvy, výrazného zájmu o levitské kněžstvo a mnoha dalších informací nám pomocí genealogických údajů líčí široké rozlohy dějin lidu staré smlouvy. Pro příklad si přečtěte část záznamu rodopisu Adamova z Genesis 5,1-11:

"Toto je výčet rodopisu Adamova: V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej v podobu Boží. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a dal jim v den, kdy je stvořil, jméno Adam (to je Člověk).

Ve věku 130 let zplodil Adam ( syna ) ve svou podobu, podle svého obrazu, a dal mu jméno Šét. Po zplození Šéta žil ještě Adam 800 let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Adamova života bylo 930 let, i umřel.

Ve věku 105 let zplodil Šét Enóše. Po zplození Enóše žil Šét 807 let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Šétových bylo 912 let, i umřel.

Ve věku 90 let zplodil Enóš Kénana. Po zplození Kénana žil Enóš 815 let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Enóšových bylo 905 let, i umřel."

Jelikož vyhledávání a přepočítávání dat v biblickém textu je skutečně činnost úmorná, jsou důležité a často roztroušené časové údaje shrnuty do tabulky.

Dat.nar. nebo počátek události

Jméno nebo událost

Dat.úmrtí nebo ukončení události

0

Adam

930

130

Šét

1042

235

Enóš

140

325

Kénan

1235

395

Mahalalel

1290

460

Jered

1422

622

Enoch

987

687

Metúšelach

1656

874

Lámech

1651

1056

Noach

2007

1559

Šém

2159

1656

potopa

1657

1659

Arpakšád

2097

1694

Šelach

2127

1724

Heber

2188

1758

Peleg

1997

1788

Reú

2027

1820

Serúg

2050

1850

Náchor

1998

1879

Terach

2102

1949

Abram (Abraham)

2124

2049

Izák

2229

2109

Jákob (Izrael)

2256

2239

egyptské zajetí

2669

2589

Mojžíš

2709

 

 

Přechod Rudého moře 

2669

pobyt v poušti

2709

Přechod Jordán

3149

Chrám Šalamounův

3156


Čtenáře jistě překvapuje dlouhý věk praotců, který se snižuje s postupem probíhajícího procesu stvoření. Biblisté nám k těmto datům pouze říkají, že jednotlivá jména praotců nejspíše zahrnují život celých skupin, dále, že těmto érám ohraničených čísly nerozumí a nejsou schopni zdůvodnit jednotlivé číselné údaje. Pouze tuší jakousi návaznost předpotopního rodu s popotopním.

Zkusíme tuto návaznost upřesnit. Kněžský kodex se snaží přesnou datací poukázat na stálou péči Hospodina o svůj lid. Dá se to vystopovat z uzlových míst dějin lidu staré smlouvy. Klíčových postav je osm: Adam, Noach
 (Noe), Šém, Abram (Abraham), Jákob (Izrael), Mojžíš, Jozue, Šalamoun.

Stvoření Adama je rok 0 biblického datování. Spravedlivého a bezúhonného Noacha pověřuje Bůh stavbou schrány (korábu), aby v ní mohl přečkat, potopu již se Bůh rozhodl jako trest uvalit na zkažený svět. Od Noachova synaŠéma se odvíjí popotopní rod. Desátý od Šéma je Abram (Abraham), s ním uzavírá Hospodin smlouvu týkající se o-sudu jeho potomstva (Gn 15,5b „Pohleď na nebe a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat! A dodal: Tak bude s tvým potomstvem.“). Pak mu přislíbí zemi mezi Nilem a Eufratem (nynější Izrael). Další postavou je jeho vnuk Jákob, až on má dvanáct synů (obraz dvanácti souhvězdí zvířetníku), kteří se za egyptského otroctví rozrostou do dvanácti kmenů tvořících tělo budoucího Izraele. Po 430 letech stále rostoucího útlaku vyvádí Mojžíš hebrejské kmeny z Egypta (slavné překročení Rudého moře suchou nohou a čtyřicetiletý pobyt na poušti). Po jeho smrti se ujímá vedení Jozue a převádí lid přes Jordán do zaslíbené země. Jozue do hry vstupuje v roce Mojžíšova odchodu, jenž těsně předchází přechodu Jordánu. Pod vedením Jozueho je dobyta zaslíbená země. Její osídlení vyvrcholuje vládou Šalamouna a stavbou Jerusalemského chrámu.

Uzlová místa na časové linii Starého Zákona jsou: narození Abrahama, narození a úmrtí Jákoba, odchodem (smrtí?) Mojžíše, to znamená překročením Jordánu a počátkem a ukončením stavby Šalamounova chrámu.

Nyní již stačí jen počítat: od narození Noacha (vy-voleného převozníka Adamovy krve a vzorků života ze starého světa do nového) uběhlo k počátku potopy 600 let. (Jen na okraj: Jeho syn Šém umírá ve věku 600 let) První část smlouvy, již Hospodin uzavírá s Abramem (Abrahamem), se naplňuje v jeho vnuku Jákobovi. Ten má v časové linii Starého Zákona skutečně výsostné postavení: umírá roku 2256 od narození Adama, to znamená rovných 600 let od počátku potopy. Jákob je narozen r. 2109, což je přesně 600 let od přechodu Jordánu a vstupu do zaslíbené země.

Chrám je dokončen v roce 3156, rovných 1500 let od počátku potopy. K započetí jeho stavby muselo od Abrahamova narození uběhnout 2x 600 let; až 1200 let po narození svého praotce se mohlo sejít (zkráceně a obrazně řečeno) dvanáct kmenů Izraele (symbolizujících dvanáct znamení zvířetníku, obraz hvězd na obloze nebeské) ke stavbě chrámu, v němž by uctívali Svého Boha.

Časový systém Starého Zákona je rozpracován do velice jemných detailů, proto jsem z něj vybral místa týkající se hádanky Apokalypsy a tvořící zároveň časovou kostru, na níž se odvíjí Hospodinova smlouva s jeho lidem.

V 600letých cyklech se vždy střídá vyvolenost, zbožnost, víra a pokora se zkažeností, hříchem a modlářstvím. První je vyzdviženo, druhé zahlazeno; na straně jedné narození Noacha - potopa, na straně druhé potopa - smrt Jákoba. (Pozn. Noach je ve výčtu rodu Adamova na desátém místě a tvoří jakousi obdobu Uta-napištima, desátého na seznamu babylonských prakrálů. Uta-napištim rovněž na pokyn bohů staví archu v níž překonává potopu. Jeho koráb /?/ má rozměry 600 x 600 x 600 loktů.)

Víra smíšená se zoufalstvím bezdětného Abrahama je za 1200 let korunována započetím stavby chrámu. Narození Jákoba jakoby již předurčovalo přechod Jordánu.
(Pozn. Překročení Jordánu předchází překročení Rákosového /Rudého/ moře. Farao pronásleduje uprchlíky v 600 vozech, na každém z nich je tříčlenná posádka. Před Izraelci se voda rozestoupí a projdou suchou nohou. Faraonovovozatajstvo se pustí za nimi, ale to je vodou úplně zničeno. 3 x 600 mužů zahynulo a nezůstal z nich ani jediný. Přechod přes Rákosové moře je organizován Mojžíšem, ten se narodil 333 let po smrti Jákoba.)

Je více než pravděpodobné, že právě tyto 600leté cykly Starého Zákona podnítily Jana Theologa k vytvoření čísla 666, které zasadil do dějinných souvislostí své doby.

 


 

 

Bůh řekl...

Jsou jen dvě kategorie lidí

• 1J 3,10 děti Boží a děti Ďáblovy

Jsou jen dvě možnosti výběru

• 1J 5,12 Kdo má Ježíše, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.

Jsou jen dva páni

• Zj 12,12 Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá 
• 1J 3,8 A na to přišel Ježíš, Syn Boží, aby zmařil skutky Ďáblovy.

Jsou jen dva cíle

• 5M 30,19 Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo


 

Co je číslo 666 ?

 

Je to číslo organizace a člověka, která nařídí :


Zjevení Janovo 13:16

A rozkáže, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch ( čip) na pravou ruku nebo na čelo (tělo) a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch ( čip) : jméno šelmy ( registraci) nebo číslo ( kód ) jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.

 

Pro zamyšlení: 
- číslo Adolfa Hitlera bylo 665 
- číslo šelmy bude 666 
- číslo Boží je 777 
- číslo vítěze nad šelmou je 888 

 

"Data šelmy" 666 se někdo obává, jiný je zpeněží

 

Hollywood využil "číslo šelmy" z biblické knihy Zjevení, obávaný kód 666 k propagaci filmu Satan přichází. 
foto: BontonFilm

V kalendáři se objevuje jen jednou za sto let - šestý den šestého měsíce šestého roku století. V digitální podobě 06-06-06. Na příští úterý tak připadne "číslo šelmy" z biblické knihy Zjevení, obávaný kód 666.

3.6. 2006 11:19

Kolektivní psýché západní společnosti se sice již dávno s křesťanstvím rozešla, přesto ale trojčíslí nadále považuje za špatné znamení. Někteří z něj mají iracionální strach, jiní ale fenomén využívají k marketingu svých produktů.

"To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest," praví se v 18. verši 13.kapitoly Janovy Apokalypsy. Více o kryptickém označením postavy, skrze níž projeví mezi lidmi svou moc sám satan, bible neříká. Na spekulace to ale stačí.

Britky, které tento den porodí, budou podle listu The Times žádat do rodného listu změnu data. Věří, že svého potomka a potažmo celé lidstvo podvůdkem v matrice uchrání před případným příchodem Antikrista. Americké bezpečnostní složky zase pro tento den zvýší ostražitost o jeden stupeň na "bdělost". Opravdový strach ale nemají. "Je to stejné jako s rokem 2000. Pro okrajové skupiny mají data mimořádně symbolický význam. Počítáme ale nanejvýš s demonstracemi antiglobalistů, kteří využijí možnost provokovat establishment," uvedl mluvčí Střediska pro prevenci terorismu v Oklahomě.

Stoupenci doslovného výkladu biblických proroctví ale míní jinak. Už měsíce zaplavují internet odhady, co se v úterý stane. Může prý vypuknout svatá válka mezi Izraelem a muslimy, do níž budou vtaženy také USA a Rusko. Může to být začátek konce světa, ať už skrze muslimské teroristy, ptačí chřipku, vlny tsunami či zdražování ropy. Proti strachu ze tří šestek nejsou imunní ani ti nejmocnější. Když se Nancy a Ronald Reaganovi v roce 1989 stěhovali do Los Angeles, změnili u nového sídla číslo popisné z 666 na 668.

Hollywood má ale pro strach uděláno

Kdo se ovšem ani trochu nebojí, jsou marketingoví experti a představitelé šoubyznysu. Z tradičních premiérových pátků totiž přesunuli na úterý uvedení remaku slavného hororu z roku 1976 Omen, jehož hrdinou je satanský chlapeček Damien. Billboardy film propagují sloganem 6606! Byli jste varováni! "Datum rozhodně zvýšilo zájem o film," připouští Tom Rothman ze společnosti Fox Filmed Entertainment.

O podíl na zisku se nechtějí nechat připravit ani konzervativní křesťané - nakladatelství Tyndale House v úterý bez mrknutí oka uvede na trh 15. díl série apokalyptických thrillerů Ponecháni napospas z pera reverendů TimaLaHaye a Jerryho Jenkinse. Knihy sice nemusejí znalcům moderní americké literatury nic říkat, prodalo se jich ale na 43 miliónů výtisků. Jeden kus za 6,66 dolaru, jak jinak.

Biblisté: číslo patřilo konkrétní osobě

Experti na apokalyptiku ovšem magické zneužívání čísla rozhodně odmítají. Biblický pisatel podle nich označil za pomoci tzv. gematrie, tedy číselné hodnoty písmen, zcela určitě konkrétní dobovou osobu, a to nejspíše římského císaře. Nemohl totiž otevřeně napsat, že jej považuje za satanského činitele, a tak jej skryl, stejně jako např. tajný milenec z Pompejí svou lásku, o níž se zachoval nápis: "Miluji tu, jejíž číslo je 536".

Číslo 666 tak nejlépe odpovídá latinské zkratce plného titulu císaře Domiciána (vládl 81-96) z dynastie Flaviovců, který poslal autora Apokalypsy do vyhnanství. Nepřímo lze kód dešifrovat také jako označení "Nero Kesar", což by ovšem nebyl skutečný Nero, nýbrž opět Domicián, v němž křesťané viděli "neronovskou zrůdu", vystupující z propasti a připomínající nechvalně proslulého tyrana.

Hádankovitost čísla nicméně způsobila, že "číslem šelmy" může být označen v podstatě každý hrůzovládce, jehož jméno lze po určitých manipulacích přepočítat na 666. V průběhu dějin se v "antikristovském klubu" objevili např. císař Julián Odpadlík, papežové Benedikt IX. a Pavel V., prorok Mohamed, Martin Luther, Jan Kalvín, Napoleon či Hitler.

 

ZDROJ: http://www.amonlisa.mysteria.cz/666.htm

 

VELMI ZAJÍMAVÉ, KVALITNĚ A PRECIZNĚ ZPRACOVANÉ DOPLNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ DANÉHO TÉMATU A FAKTU O TOM, JAK JSME "VLÁDOU" MANIPULOVÁNI A SLEDOVÁNI:

http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_internet_selma_z_apokalypsy.htm

 

A ZDE NAJDETE ČLÁNEK, KTERÝ TY PŘEDCHOZÍ VE SMYSLU VÝZNAMU "WWW" JAKO SYMBOLU 666 VYVRACÍ:

http://pistis.webnode.cz/news/google-chrome-666/

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář