Jdi na obsah Jdi na menu
 


Duše zemřelých

31. 8. 2009

©

Celá tato problematika duší, toho, co se s nimi děje nebo neděje po smrti, proč, jak a kde zde po smrti zůstávají aj., je na internetu popsána již mnohokrát, ne však vždy pravdivě a dobře. Je nutné si uvědomit, že většina informací na internetu se kopíruje a je přebírána od jednoho uživatele k druhému - pravdou je, že i já sama zde mám také takové .

Problém to není, pokud např. jako já selektujete z tisíců odkazů takové, které jsou kvalitní - ale v celé věci jde spíše o to, že pokud hledáte určitou pomoc, kde je nutné využívat jisté techniky apod., pak nesprávné informace mohou velmi uškodit.

Pokud si tyto stránky právě čte člověk, který má skutečný problém s duší (dušemi) zemřelých a potřebuje pomoc, moc ho prosím, aby mne nebo jiného odborníka kontaktoval a požádal o pomoc.

Aby byl výsledek efektivní, ten dotyčný, kterého si zvolíte, musí mít zkušenosti s odvodem duší "do světla" (jak se nejčastěji říká), klidně si ho otestujte různými dotazy (pokud Vás duše kontaktují sami, nejlépe víte, že jsou jisté znaky, které jsou pro jejich přítomnost charakteristické apod.), na vše se vyptejte, vytipujte si tak 2-3 odborníky, dejte si načas a pak se teprve rozhodněte, koho z nich budete chtít pro pomoc využít.

POZOR NA PODVODNÍKY, je jich bohužel celá řada! Věřím, že tak nečiní vědomě, zkrátka se domnívají, že vše to, co dělají, je opravdové, ale bohužel není...; ne každý návod je správný, ne  každý skutečně umí to, o čem je přesvědčen, že umí, a co je úplně nejhorší - každý se Vám bude snažit nabídnout pomoc zcela samozřejmě, jakoby to nebyl žádný problém..., a přitom realita může být následně zcela jiná - PŘI VÝBĚRU POMOCNÍKA V LIDSKÉ PODOBĚ DEJTE NA INTUICI (poslouchejte Váš vnitřní hlas, budete vědět, jak postupovat).

To samé platí i pro čištění prostoru...

Na závěr přikládám kategorie duší, které se mi zdají celkem výstižné:

 

Kategorie duchů

Jak hlásá definice zformulovaná ještě za časů Allana Kardeca, jsou duchové inteligentní bytosti vyplňující všechen svět hmotným světem. Jsou to stvoření vybavená silnou vůlí, jejímž vlivem utvářejí svoji osobnost, mají různý charakter a nacházejí se na různých úrovních morálního a intelektuálního vývoje. Za účelem usnadnit vědecký výzkum byli duchové rozděleni na skupiny s charakteristickými rysy - zohledňovaly se charakterové vlastnosti či formy chování. Samozřejmě toto rozdělení je pouze fiktivní, poněvadž - stejně jako v případě lidí - není možné „zaškatulkování" každého jedince. Odzrcadlením tendence systematizovat bytosti tohoto typu je rovněž projev hierarchie „nadpřirozených" bytostí v každém náboženském systému. Z těchto čistě vědeckých je nepochybně nejpopulárnější rozdělení, které navrhl Allan Kardec. Na základě klasifikací vytvořených jinými badateli se zdá nejprůhlednější a souvislé, i když názvosloví jednotlivých kategorií je pro současné badatele poněkud archaické. Podle Kardeca je počet kategorií duchů obrovský a hranice, které mezi nimi existují, jsou plynulé. Všeobecně předpokládal, že existují tři základní řády duchů a mezi nimi můžeme vymezit několik tříd.

Do prvního řádu patří duchové, kteří již dosáhli dokonalosti - duchové čistí.
 
V druhém řádu - prostředním - jsou bytosti, jejichž velkou touhou je směrování k dobru. Jsou zkušení, moudří a mají vědomosti, ale musí ještě projít mnoha zkouškami, aby postoupili do vyšší kategorie.
 
Do nejnižšího - třetího řádu - jsou zařazeni nedokonalí jedinci obvykle označovaní jako nižší duchové. Jejich hlavními rysy jsou nedostatek vzdělání, sklon ke zlu, podléhání všem druhům vášní. Mezi nimi se nacházejí duchové opravdu zlí, velmi nebezpeční, ale rovněž takoví, jejichž nedokonalost se projevuje pouze v lehkomyslnosti, neodpovědných žertech, náklonnosti k rozsévání neklidu a podvádění.
 
Allan Kardec sestavil podrobnou charakteristiku jednotlivých kategorií duchů (od konce klasifikace):
 

Řád třetí: DUCHOVÉ NEDOKONALÍ

V případě této skupiny se hovoří o vládě hmoty nad duchem, sklonu ke zlu, nedostatku vzdělání, pýše, egoismu a všech vadách vycházejících z těchto vlastností. Tito duchové intuitivně vnímají Boha, ale nerozumí Mu. Ne všichni jsou z povahy zlí. U některých se projevuje velká dávka lehkomyslnosti, nedostatek logiky v jednání a spíše lstivost než zlomyslnost. Jiní zase nečiní ani dobro, ani zlo - a právě to, že nepraktikují dobro, svědčí o jejich nízkosti. Jiní naopak čerpají radost ze zla a radují se, když mají příležitost zlo činit. Mohou se řídit prohnaností nebo zlomyslností bez ohledu na to, jaký je stupeň jejich intelektuálního vývoje. Neholdují žádným vyšším idejím ani citům. Jejich vědomosti o záležitostech duchovního světa jsou velmi malé a informace, které mají, se jim pletou s vlastními představami získanými nejčastěji z hmotného života. Jejich charakter se projevuje v jejich slovech. Každý duch, který, když se manifestuje spontánně nebo během seance, vnáší do svých komunikátů ideje zla, může být zařazen do tohoto řádu. Podobně každá zlá myšlenka, kterou je z vnějšku člověk inspirován, pochází od duchů této kategorie. V tomto řádu máme co do činění s duchy nebezpečnými pro lidi - stejně jako s těmi, kteří zásadně nečiní dobro, ale ne vždy je jejich konání škodlivé. Duchové zlí, ať už zjevně či skrytě, vždy útočí na nejslabší místo lidského charakteru. Často to dělají bez zřetelného důvodu, výhradně v důsledku pociťované nenávisti k dobru. Tito duchové vidí štěstí dobrých bytostí a žárlivost a závist jim způsobuje utrpení. Pamatují si a stále pociťují rozkolísanost z fyzického života, v jejich stavu jsou však více vymyšlené než skutečné. Tito duchové doopravdy trpí z důvodu poznaného zla, ale v důsledku hanebností spáchaných na jiných. Poněvadž je toto utrpení intenzivní a dlouhodobé, zdá se jim jako celá věčnost - což je rovněž součástí jejich trestu.


V řádu třetím je vyčleněno pět podřadných tříd bytostí.

Třída desátá - Duchové nečistí
Přiklánějí se ke zlu a ono je také jejich hlavní náplní. Jako duchové působící na lidi ať už prostřednictvím inspirace, či v komunikátech na spiritistických seancích, poskytují zrádné rady, sejí neklid a vzájemnou nedůvěru. Snaží se nejrůzněji maskovat, aby oklamali. Spojují se s osobami s dostatečně slabým charakterem, aby je učinili vykonavateli své sugesce. Cílem je hlavně jejich psychické a fyzické zruinování. Radují se, opožďují vývoj těch, kteří prohrávají ve všech možných životních zkouškách. Duchy této třídy lze poměrně snadno rozpoznat podle obsahu a formy jejich komunikátů. Jsou proniknuti triviálností a nedostatkem delikátnosti ve vyjadřování myšlenek - což je jak u duchů, tak u lidí vždy znamením jejich morální a intelektuální nízkosti. Tyto komunikáty odhalují neušlechtilost jejich sklonů. I když tito duchové někdy používají moudrá slova kvůli oklamání, nakonec prozradí svůj původ, poněvadž nedokáží hrát tuto frašku delší dobu. Některé národy z nich udělaly zlomyslné bohy; jiné je nazývají démony, zlými génii či duchy zla. Lidé povzbuzovaní takovými bytostmi vykazují sklon ke všem ničemnostem, které se pak zúročují nenávistí, chlípností, krutostí, pokrytectvím, chamtivostí, lakotou, prolhaností apod.


Třída devátá - Duchové lehkomyslní
Jsou to duchové nevzdělaní, ironicky nastavení, rádi podvádějí pro zábavu, nejsou si vědomi důsledků svých činů. Do všeho se pletou, na všechno mají odpověď bez ohledu na pravdu. Baví se, poskytují nevelké radosti a nevelké starosti; vymýšlejí si rozmanité nadávky a klamy; pomocí žertů a podvodů uvádějí v blud jen pro zasmání. Jsou závislí na inteligentnějších duších, vůči nimž jsou v podřízeném postavení. Při komunikaci s lidmi vtipkují a žertují, ale téměř vždy obecně. Využívají mánie a nedostatků některých osob, aby je ocejchovali jízlivým a sarkastickým způsobem. Spíše kvůli zábavě než ze zlomyslnosti si dávají podivná jména a vysmívají se naivitě těch, kteří jim věří.


Třída osmá - Duchové pseudoosvícení
Mají zdánlivě rozsáhlé vědomosti a marně věří, že vědí ještě více. Poněvadž mají jisté zkušenosti v některých odvětvích, svým komunikátům vtiskují vážný tón, což neopatrné badatele muže často zmýlit. Jejich dovednosti a vzdělání jsou nejčastěji pouze výslednicí předsudků a představ přinesených z jejich pozemského bytí. Je to míchanina několika pravd a absurdními omyly prosvítají domýšlivost, pýcha, žárlivost a umíněnost, jichž se duchové ještě nezbavili. Žádnou diskusi ohledně svých názorů nepřipouštějí.


Třída sedmá - Duchové neutrální
Nejsou dostatečně dobří, aby mohli konat dobro, ani dostatečně zlí, aby činili zlo. Přecházejí na jednu nebo druhou stranu a nevyčnívají nad lidským průměrem ať už z hlediska morálního či intelektuálního. Cítí se spojení s pozemskými záležitostmi a teskní po banálních potěšeních tohoto světa.


Třída šestá - Duchové zneklidňující a klepající
Zde se nejedná o duchy, kteří by se vyznačovali nějakými mimořádnými rysy. Tato třída byla vyčleněna z důvodu charakteristického chování některých bytostí během seancí a spontánních manifestací. Tito duchové mohou stejně tak dobře patřit do takové či oné třídy třetího řádu. Manifestují však svoji přítomnost nejčastěji pomocí primitivních fyzikálních efektů - různými hlasy, klepáním, přemisťováním a pohyby předmětů, menšími optickými jevy (např. vlnění vzduchu) apod. Tyto bytosti více než ostatní duchové vyjadřují své pouto k hmotě a zdá se, že jsou to právě oni (díky dovednosti působit na vzduch, vodu, oheň a pevná tělesa), kteří v mnoha případech vyvolávají četné přírodní jevy na zeměkouli. Všichni duchové dokáží vyvolat jevy tohoto typu, avšak duchové vyvinutější obvykle přikazují jejich provedení duchům této kategorie, neboť jsou lépe uzpůsobeni pro materiální záležitosti než intelektuální. Rovněž vyšší duchové používají služeb bytostí této třídy.

 
Řád druhý: DUCHOVÉ DOBŘÍ

Hlavními rysy těchto bytostí je vláda ducha nad hmotou a touha po dobru. Kvalita a schopnost konat dobro mají u těchto duchů souvislost se stupněm vývoje, jehož dosáhli. Jedni mají vědomosti, jiní moudrost a dobrotu. Ti nejrozvinutější se vyznačují zároveň vědomostmi i morálními vlastnostmi. Poněvadž se ještě zcela nezbavili své materiálnosti, zachovávají si jisté pozůstatky tělesného života, které jsou viditelné ať již v jejich mluvě či ve zvycích. Bez toho by byli dokonalými duchy. Chápou Boha a nekonečnost, užívají štěstí dobrých bytostí. Radují se z dobra, které činí, a když se jim podaří zabránit zlu. Spojující je láska, která je pro ně zdrojem ohromného štěstí, kterou nekalí žárlivost, výčitky svědomí či jakýkoliv jiný z nečestných pocitů trápících duchů třetího řádu. Avšak všichni musí projít zkouškami, aby dosáhli dokonalosti. Inspirují lidi dobrými myšlenkami a vracejí je ze špatné cesty. Ochraňují ty, kteří si jejich ochranu zaslouží, a likvidují vliv duchů nedokonalých na jedince, pro které tento vliv není vhodný. Lidé povzbuzovaní těmito duchy jsou srdeční, neznají nenávist, žárlivost či závist, konají dobro ne kvůli zisku, alo jen z lásky k dobru. Do tohoto řádu patří duchové, kterým se běžně říká dobří géniové, géniové opatrovníci, duchové dobra. V dávných dobách byli považováni za dobro konající bohy, anděly, archanděly či serafíny.
 
V druhém řádu se vyčleňují čtyři podřadné kategorie.

Třída pátá - Duchové přátelští
Jejich hlavním rysem je dobrota. Ochotně pomáhají a chrání lidi, i když nedisponují rozsáhlými vědomostmi. Vývoj těchto bytostí proběhl spíše morálním směrem než intelektuálním.

Třída čtvrtá -
Duchové vzdělaní
Typický je pro ně hlavně rozsah vědomostí. Zabývají se ani ne tak morálními jako spíše vědeckými záležitostmi a prokazují v tomto směru hodně schopností. Chápou vědu jedině z hlediska její užitečnosti bez vášně duchů nedokonalých.

Třída třetí - Duchové osvícení
Jejich charakter utvářejí nejvyšší morální ctnosti. Nelze říci, že by měli obrovské vědomosti, ale vyznačují se intelektuální schopností, která jim umožňuje správně hodnotit lidi a jevy.

Třída druhá - Duchové vyšší
Spojují své vědomosti s moudrostí a dobrotou. Jejich řeč vyjadřuje pouze srdečnost, vždy je důstojná a často velmi pěkná. Převaha těchto duchů nad jinými jim umožňuje předávat přiměřené poznatky ohledně záležitostí nehmotného světa -v mezích toho, co je člověku dovoleno vědět. Ochotně se dorozumívají s lidmi, kteří upřímně hledají pravdu a mají duši natolik uvolněnou od pozemských vazeb, že mohou tuto pravdu pochopit. Odvracejí se od osob, které vyhledávají kontakt pouze ze zvědavosti, a od těch, kteří se vlivem materie odklánějí od konání dobra. Pokud se výjimečně vtělují na zemi, přicházejí zde plnit nějaký úkol, v očích lidí jsou pak zosobněním dokonalosti, k jakému na této planetě směřujeme.

 
 
Řád první - DUCHOVÉ ČISTÍ

Tito duchové prošli všemi stupni hierarchie, zbavili se všech materiálních nedokonalostí. Poněvadž již dosáhli dokonalosti, která je umožněna každému stvoření, nemusejí již procházet zkouškami a utrpením. Nemusejí se vtělovat do žádných zničitelných těl, dosáhli již štěstí, které je lidským jazykem nepopsatelné, neboť je už netrápí potřeby materiálního života. Tento stav se dá připodobnit jakési monotónní nečinnosti. Tito duchové jsou neobvykle aktivními účastníky a spolupracovníky Boha, jehož příkazy plní a udržují harmonii ve všehomíru. Vládnou všem duchům, kteří jsou níže postaveni, zadávají jim úkoly a pomáhají jim ve zdokonalování. Jednou z činností duchů čistých je podporování lidí, kdy tito pociťují bolest; směrují je dobru a odčinění chyb, které člověka vzdalují od nejvyššího štěstí. Podobně jako v řádu druhém, zařazovali lidé tradičně duchy této kategorie k nebeským bytostem nejvyššího řádu.

Jak vyplývá z výše uvedeného schématu, k tomu, aby bylo možné postoupit v morální hierarchii, je zapotřebí být na odpovídajícím stupni intelektuálního a morálního vývoje. Vhodně k tomuto stupni se reinkarnují duchové ve světech, pro něž je charakteristická přibližná civilizační úroveň. Země není ani nejméně vyvinutá, ani nejlépe vyvinutá civilizace - spíše se nachází někde uprostřed. Podobně jako jiné světy se bude stále vyvíjet a v budoucnosti její obyvatelé dosáhnou úrovně, která se bude blížit úrovním civilizací vyšších světů. Zdůraznění zasluhuje fakt, že se někdy projevují značné rozdíly mezi projevy materiální hierarchie na zemi a všeobecně duchovní. Zastávání vysoké pozice či vláda na zemi není vůbec rovnocenná vysoké pozici v hierarchii duchů. Často jsou moc a peníze jen projevy vážných nemocí, kterým jsou podrobováni duchové nedokonalí. Příkladem takové situace může být případ vysokého hodnostáře, který byl na zemi velmi uznávaný z titulu své funkce, zaznamenaný Allanem Kardecem. Moc, bohatství a projevovaná úcta mu stouply do hlavy natolik, že zapomněl na zásady bratrské lásky, skromnosti a pokory. Při manifestaci na jedné seanci tento duch popsal svou situaci v záhrobí a konstatoval, že tam potkal duchy svých pozemských podřízených - lidí tichých, svědomitých a pokorných, kteří se vyznačovali dobrými vlastnostmi, i když v daném vtělení se neprojevilo jejich vzdělání. Podle objektivních zásad byli dáváni hodnostáři, který ze své pozemské zkoušky nevyšel zrovna vítězně, jeho dřívější podřízení v záhrobí za vzor.
Podobným situacím se lze vyhnout pouze pomocí dodržování zákonů, o jejichž existenci a působení informují všichni vyšší duchové.

Zdroj: Przemyslaw Grzybowski - Velká kniha spiritismu

 

RITUÁL ODPUŠTĚNÍ - jak opravdově odpustit a vyléčit duši

Naše paměť má dvě zcela odlišné roviny.
Rovina fyzická - prožitky, obrazy, vůně, zvuky, zkrátka všechny prožitky vnímané našimi smysly, jsou zde uloženy do neviditelné přihrádky.Tato paměť se čas od času automaticky přerovnává a třídí. Proto se stane, že prožité věci buď časem zapomeneme, nebo jsou zde na neurčitou dobu uloženy. Všechny procesy dějící se v této fyzické rovině jsou ovládány našim mozkem. V lidském mozku je tedy určitá oblast vymezena pamětí.

Druhá rovina naší paměti je rovina mentální - všechny prožitky vnímané naší duševní energií jsou zde ukládány do přihrádky, která se ale na rozdíl od první fyzické roviny, nikdy nepřerovnává. Tak jak citové prožitky uloží, tak tam navždy zůstanou. V této paměti jsou uložena všechna data, která jsou starší než datum našeho narození. Obecně lze tuto rovinu paměti nazvat podvědomím.

Proto je možné hypnózou, časovou regresí a podobnými technikami znovu vyvolat obrazy z raného dětství, prenatálního vývoje, nebo dokonce ještě obraz předchozího života. Jde o to, odpojit naši fyzickou paměť a přepnout neviditelným tlačítkem na paměť mentální. Pak lze pracovat s negativními prožitky a odstraňovat bloky, které se negativními emocemi vytvořily na naší duši.

Nejčastějším bolavým místem našeho podvědomí je neodpuštěná křivda, bolest nebo pocit ublížení. Všechny tyto negativní prožitky se v nás ukládají. Naše fyzická paměť není schopná uchovávat všechny informace. Paměť duše, tedy podvědomí, ale funguje podobně jako počítač. Všechna data pečlivě ukládá. Každá prožitá radost nebo smutek má svoji přihrádku. Ze silně negativních prožitků se vytvářejí bloky, které narušují naše myšlenky, chování a další emoce. Pokud máme štěstí a možnost odkrýt tyto bloky a zjistit, kdo nám je způsobil, je nevyhnutelným krokem k vyléčení a odstranění bloků vyčištění všeho negativního. Postupně odstraňujeme bolesti, křivdy, smutek, hněv, žárlivost a podobně. Zkrátka všechno zlé, co nám ulpělo v mentální paměti.

Výborným prostředkem k vyléčení a odstranění bloků je rituál směřující k odpuštění. Co potřebujeme k rituálu? Bílou svíčku, čistý list papíru, psací potřeby a otevřené srdce. Zapálíme svíčku. Pohodlně se usadíme. Nejdřív se několikrát zhluboka nadechneme. Poprosíme ochránce, aby nám pomohli odpustit upřímně, laskavě a opravdově. Na list papíru napíšeme jméno člověka, kterému chceme odpustit a popíšeme krátce, co nám vlastně způsobil. Zadíváme se na svíčku, zapálíme list papíru a díváme se, jak shoří. Představujeme si, jak naši ochránci léčí emoce způsobené špatným prožitkem. Představujeme si jasně bílé světlo prostupující celou naší bytostí. Proneseme prosbu o odpuštění. Znovu se několikrát zhluboka nadechneme a necháme odplavit zbytek emocí.
 
Použít můžeme vlastní slova nebo některé z těchto afirmací. Odpouštět můžeme jednotlivcům i obecně všem, s kterými jsme např. ve škole měli nějaké spory, nedorozumění a podobně. Uvádím zde pár příkladů:
 
Prosím své ochránce a také Stvořitele, aby mi pomohli odpustit všem, kteří mi jako dítěti ublížili. Aby moje odpuštění vyléčilo všechny rány, které zůstaly v mé duši. Posílám všem, kterým jsem právě teď všechno odpustila, lásku a světlo andělů. Děkuji. Několikrát se zhluboka nadechnu a představím si, že z mého srdce vychází proužek zlatého světla, které míří k osobám, které se se mnou setkaly jako s dítětem.
 
Prosím své ochránce a také Stvořitele, aby mi pomohli odpustit mému bývalému manželovi, který mi ublížil a způsobil ve mně pocit ponížení, smutku a křivdy. Prosím své ochránce, aby vyléčili všechny negativní emoce, které ve mně z tohoto svazku zůstaly. V duchu si tu osobu představuji. Pohladím ji a obejmu ji. Popřeju jí jen to nejlepší v dalším životě a pošlu jí ze svého srdce světlo.
Prosím své ochránce a také Stvořitele, aby mi pomohli odpustit mému příteli, který si našel jinou ženu a mně tím ublížil. Cítila jsem velkou bolest, nenávist a žárlivost. Prosím své ochránce o vyléčení těchto emocí, které ve mně stále přetrvávají, i když je necítím.
Prosím své ochránce a také Stvořitele, aby mi pomohli odpustit mým rodičům, kteří mi nedali potřebnou lásku a péči. Cítila jsem se osamocená a velmi to bolelo. Cítila jsem to jako velikou křivdu. Prosím o vyléčení těchto emocí.
 
Tyto prosby upravíme podle vlastní potřeby. Vždy je důležité poděkovat ochráncům za vyléčení a poslat světlo. Po odpouštěcím rituálu bychom měli nechat dohořet celou svíčku a dopřát si očistnou koupel. Představit si, jak voda odplavuje bolesti a smutky, pocity ponížení a křivdy. Ať příliv milosrdenství navždy očistí duši a naplní ji láskou a pokojem.
 
  
Jak provádět odpuštění, aby opravdu fungovalo
Vždy je třeba odpustit oběma stranám - sobě i druhému. Ublížila-li jsem někomu sama, on mi to vrátil v podobě negativního přijetí. Ublížil-li mi někdo, vrátila jsem mu to v podobě negativních myšlenek, které jsem mu posílala. Máme-li při setkání s člověkem - ať známým nebo neznámým - pocit, že nás ohrožuje, není nám s ním dobře, případně začne některý z dalších příznaků: špatně se dýchá, točí se hlava, zvedá se žaludek, bolí u srdce, slabost v nohou, je to neklamný příznak toho, že si máme cosi odpustit. I když nevíme konkrétně, co se má odpouštět, je výborné provést následující meditaci na odpuštění, která mi byla na moji prosbu sdělena pomocí automatického písma:

* Sed se vzpřímenou páteří, soustředím svoji pozornost do srdeční čakry a sleduji svůj dech tak dlouho, až se mi podaří zklidnit se. Pak řeknu mentálně nebo i nahlas "Pane Ježíši Kriste, dokázal jsi odpustit všem, kteří tě ponížili a vzali ti život. Pomoz v mém srdci vzbudit cit lásky, soucitu a odpuštění" (říci aspoň 3x).

* Pak přenést pozornost do 7. čakry se slovy "Otevírám kalich poznání a přijímám energii Světla Krista, která mi pomůže odstranit bloky energií způsobené neodpuštěním a tak uzdravovat mé tělo" (říci aspoň 3x). 

* S nádechem pak vedu Světlo do 6. čakry a říkám "Prosvětluji 3. oko, abych vnitřním zrakem dobře "viděla" ty činy, které potřebuji odpustit" (říci 3x).

* S nádechem vedu Světlo do 5. čakry se slovy "Prosvětluji 5. čakru, abych našla správní slova k vyjádření mého odpuštění" (říci 3x).

* S nádechem vedu Světlo do srdeční čakry - uvedu příklad mého odpuštění, které jsem dělala "Odpouštím sobě, že jsem věnovala mému vnukovi svou péči tak dalece, že mu začala být přítěží a odpouštím mému vnukovi to, že se ohradil nevhodnými slovy. Odpouštím nám oběma". V této srdeční čakře zůstanu tak dlouho, až se ve 3. oku objeví některá z příjemných barev - bílá, zlatá, žlutá, růžová, zelená. Pak poděkuji za pomoc a mohu skončit.

 
Pokud nevíme, co si máme s daným člověkem odpouštět, použijeme výše popsaný způsob s tím rozdílem, že v srdeční čakře říkáme:
"Odpouštím mé duši i duši tohoto člověka to, že vztahy našich duší nebyly vždy v souladu se zákony Vesmíru. Prosím archanděla Michaela, pomoz mi rozpustit karmický svazek našich duší. Propouštím tuto duši ze své minulosti a uzavírám tuto minulost. Odpouštím oběma našim duším." Opět zůstanu v této čakře tak dlouho, až barva ve 3. oku naznačí, že se to povedlo. Někdy je třeba opakovat tuto meditaci několik dní, než je úplně všechno vyčištěno.
 
Meditace na odpuštění s archandělem Rafaelem
Tuto meditaci provádíme, pokud nemáme konkrétní osobu, které chceme odpouštět. Vzhledem k tomu, že v naší minulosti je spousta duší, které neznáme v současném životě a s kterými jsme nebyli vždy v harmonickém vztahu, je velmi užitečné tuto meditaci provádět.

* Sed se vzpřímenou páteří a zklidnění mysli pomocí pozorování svého dechu. Pak přenésu pozornost do místa 7. čakry a říkám "Otevírám pohár Poznání a prosím archanděla Rafaela o pomoc. Naplň tento pohár Poznání čistící pěnou, která odvede uložené negace plynoucí z karmických svazků s jinými dušemi" (říci aspoň 3x).

* Při nádechu vedu tuto energii do 6. čakry a při výdechu se vracím zpět do 7.čakry. Ten, kdo vidí barvy ve 3. oku, přejde k dalšímu kroku až tehdy, až se barva ve 3. oku vyčistí, zjasní. Kdo barvy nevidí, je to na něm.

* Při nádechu vedu energii ze 7. čakry do 5. čakry a při výdechu zpět do 7. čakry - opět tak dlouho, až ve 3.oku se barva zjasní.

* Stejným způsobem vyčistíme 4. čakru .

* Po jejím vyčištění zde zůstaneme a poprosíme archanděla Rafaela o jeho smaragdovou energii, která nám pomůže odpustit a říkáme "Osvobozuji sebe a všechny ostatní v mém životě od starých bolestí. Pouštím se minulosti a odpouštím všem. Jste volní a já také. Všichni začneme žít přítomnými chvílemi. Vydejme se s odvahou, důvěrou, vírou, láskou, soucitem a nadějí se zdravou duší a tělem." Jakmile se barva ve 3. oku zjasní, můžeme skončit.

* Poděkujeme.

 

Zdroj:  

http://marieblankytna.blog.cz/0706/jak-provadet-odpusteni-aby-opravdu-fungovalo

 

Zajímavé informace, rady a pomoc v této oblasti najdete také zde: http://eprv777.cz/

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ŽE VRAJ DUŠE ZOMRELÝCH ?

(DUSANY, 9. 12. 2010 20:11)

Odkiaľ ste na toto tak rýchlo prišli. Či môžu existovať dajaké duše zomrelých? Jednoducho nie! Duša je len a len život a nič iné. Aj sa tomu hovorí ,posledný raz vydýchol. Duša, z hebrejského nefeš a gréckeho psyche. Z gréckeho sa možno dozvedieť aj o ďalších výrazoch slove duša,ako vánok,vietor a dych.Biblia v svojom obsahu má napísané vo vetách o duší 800 krát,no žiadna z nich to netvrdí... 1.Moj.2:7-Adamovi nebola daná duša pri jeho stvorení ale Adam sa stal živou dušou. A VDÝCHOL DO JEHO NOZDIER DYCH ŽIVOTA A ADAM SA STAL ŽIVOU DUŠOU. Adam nedostal dušu,ale STAL SA ŽIVOU DUŠOU.. Niektoré preklady biblie sa zhodli a miesto duši prekladajú bytosť alebo tvor.
1.Kor.15:45 TAK JE AJ NAPÍSANÉ:PRVÝ ČLOVEK ADAM SA STAL ŽIVOU DUŠOU...pokračovanie................
1.Moj.9:5-Vyžiadam si späť krv vašich duší,alebo životov...
Jozua 11:11-Zrážali ostrým meča každú dušu,hebrejský NEFEŠ. Boli to ľudia a nie ducovia.
Hebrejské rukopisy boli napísané oveľa skôr než iné...
3 Moj.24:17,18- Ak muž smrteľne udrie DUŠU,NEFEŠ má dať za ňu dušu za dušu-ŽIVOT ZA ŽIVOT...Zjav.Jána 16:3–Každá živá duša zomrela a všetko čo bolo v mori.
Presvedčenie,že duša pokračuje i naďalej po smrti v svojej existencii po rozpade tela je filozofická a teologická špekulácia než jednoduchá viera.. SVäTÉ PÍSMO TO VÝSLOVNE NIKDE NEUČÍ...
MôŽE ĽUDSKÁ DUŠA ZOMRIEŤ ??? Ezech.18:4-DUŠA KTORÁ HREŠÍ TÁ ZOMRIE.-NEFEŠ-OSOBA – ĽUDSKÝ TVOR.... Mat.10:28,,, Sk.3:23-Každá duša,ktorá.......Ďalej sú v Biblii opisy o dušiach-utopených,zabitých mečom,duše dané do okou. Môžeme dačo nehmotné zabiť mečom???

Re: ŽE VRAJ DUŠE ZOMRELÝCH ?

(mag, 21. 5. 2012 12:06)

Duchové existují, několik jsem jich viděla a to dokonce v nepřítomnosti nevěřících Tomášů, jako jste vy. Jediné co 100 % nevím je, o jaké bytosti se jednalo, zda to byly duše zemřelých. M.