Jdi na obsah Jdi na menu
 


Astrologie trochu jinak

8. 1. 2012

 ©

 
 

astrologie.gif

http://astrolibrary.org/articles/what-is-real-astrology/

U této tématiky není mým úmyslem poskytovat vám informace, které můžetenajít kdekoli na iMým cílem je podat vám informace k zamyšlení o tom, co tato (pro mne osobně věda) představuje a co obnáší. Na jakých principech je založena, k čemu nám může její výpověď pomoci a jak najít (poznat) dobrého a kvalitního astrologa.
 
 
POHLED NA ASTROLOGII Z HLEDISKA ENCYKLOPEDICKÉHO
   
Astrologie
Astrologie, řecky αστρολογία z άστρον (astron) hvězda a λόγος (logos) slovo, česky též hvězdopravectví je pseudověda[1], která se zabývá zkoumáním předpokládaných souvislostí mezi děním na obloze, charakterizovaným zejména pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, a jeho vlivem na dění na Zemi. Z těchto souvislostí vyvozuje vlivy v různých oblastech života na Zemi. Činí tak zejména formou hledání analogií a vysvětlení dějů minulých a probíhajících, předvídání událostí a dění v budoucnu, hodnocení nebeských vlivů na lidskou psychiku a fyzické tělo, na světové dění a události, atd. Rozsáhlou oblastí činnosti astrologie je snaha o nalezení souvztažností mezi děním na obloze a vývojem jak jedince, tak celého lidského společenství.[2][3]
Za účelem tohoto zkoumání vytvořili astrologové v různých dobách a různých civilizačních okruzích řadu samostatných symbolických systémů a tradičních nauk, které mají pochopení vztahů nebeských a pozemských dějů zprostředkovat. Spolu s alchymií a magií je Západní astrologie zařazována mezi hermetismus založené na základním hermetickém axiómu o jednotě makrokosmu (tj. vesmíru) a mikrokosmu (tj. člověka). S těmito obory lidského poznání má astrologie společná východiska a společný pohled na svět. Vzájemně se doplňují a prolínají a používají částečně společný vyjadřovací aparát (symbolismus). Řada primárních astrologických poznatků položila základy moderní astronomie.[4] Astrologie je od 20.stol. vědeckou komunitou odmítána jako nevědecká či pseudovědecká.[5][6][7][8][9][10]

Principy astrologie
Astrologie, jak ji chápe většina astrologů západní tradice, je založena na principu synchronicity a nikoliv kauzality.[11] Převážně zkoumá vztah postavení nebeských těles k jevům na Zemi a příliš se nezabývá příčinami (například fyzikálními) tohoto vztahu. Proto také podle tohoto pohledu není deterministická. Popisuje sklony a tendence, neurčuje, že se něco musí stát. Výstupy astrologie nejsou exaktní, nýbrž empirické. Astrologie je založena spíše na zkušenostech a tradici než na měřitelných a statisticky zpracovatelných výzkumech podle kritérií moderní vědy. Z tohoto pohledu je tedy spíše hermeneutikou, neboli interpretačním uměním, a je ji nutno řadit mezi esoterické nauky.
V historických materiálech i současných studiích o astrologii není na těchto principech astrologického výzkumu shoda (je to jen převažující názor západní astrologie). To je také jeden z důvodů sporů o vědeckou hodnotu astrologie (vizte Spor astrologie a vědy).
 
Oblasti zkoumání
 
Nejznámější oblastí astrologického zkoumání je popis vztahu postavení astrologických planet v okamžiku narození na člověka pomocí astrologického diagramu zvaného horoskop. Na rozdíl od astronomickýchplanet jsou mezi planety v astrologii označovány i Slunce a Měsíc a západní tradice užívá pro sestavení horoskopu také postavení mnoha skutečných astronomických objektů (hvězdy, mlhoviny, asteroidy apod.) i řadu exaktně vypočtených astronomických bodů (např. ascendent, lunární uzly, „bod štěstí“ apod.)
Obdobně jako na člověka, zkoumají někteří astrologové vztah postavení astrologických planet na rostliny, živočichy, neživé věci (stavby, lodě apod.) i další pozemské události (státy, organizace, počasí, katastrofy apod.), či dokonce různě kladené otázky. Těmto oblastem astrologie se věnují specializované astrologické obory jako mundánní astrologie, meteoastrologie, horární astrologie, astromedicína.
 
V astrologickém zkoumání se používá jak horoskop sestavený pro okamžik narození, či vzniku, (nativní horoskop), tak i postavení planet v průběhu času vůči jejich pozici v nativním horoskopu (tranzity planet). Z této metody ve 20. stoletízprofanoval způsob lidové tvorby horoskopů, oblíbený zejména zbulvarizovaným tiskem, jako jednoduchých předpovědí na určité období rozdělený do tabulky pro čtenáře narozené ve dvanácti obdobích roku formálně totožných s astrologickými znameními Zvěrokruhu. Tato lidová tvorba je zpravidla prováděna bez jakékoliv astrologické souvislosti a používá pouze podobný způsob symboliky a pseudoastrologický slovník. Z hlediska principů astrologických výzkumů má tato metoda mizivou vypovídací hodnotu, protože ke svým předpovědím používá pouze jeden z mnoha prvků skutečného astrologického horoskopu - postavení Slunce v nativním horoskopu - a ostatní jeho prvky úplně pomíjí.
 
Astrologické tradice
V průběhu historie vznikla v různých částech světa několik různých samostatných astrologických systémů a tradic, z nichž pouze některé se vyvíjely ze společných základů. Tyto systémy používají při popisu zkoumaných jevů zpravidla vlastní symboliku i způsob její interpretace. V rámci těchto systémů vznikly další astrologické směry, často se lišící jak ve východiscích, tak v cílech svého zkoumání.
 
 
 
PROČ SKEPTIKŮM NELZE VYSVĚTLIT ASTROLOGIE
 
Nedávno v jednom televizním pořadu se zeptal moderátor zpěvačky jak se cítí, když je tolik let hvězdou. Iveta Bartošová odpověděla něco v tom smyslu, že se v astrologii moc nevyzná, že jí na škole neměli. Což bylo poměrně slušné faux pas před milióny diváků.
Stále narážíme na to, že si mnohá veřejnost plete pojmy. Je pravda, že kritika astrologie je většinou slyšet od lidí, kteří astrologii nikdy nestudovali. I velmi vzdělaní astronomové mají chaotické představy, jak asi astrologie funguje.
 
 
Do jaké míry je tedy kritika astrologie oprávněná? Vladimír Vanýsek z astronomického ústavu UK, jako kritický racionalista oponuje: „Věda hledá zákonitosti, mající pokud možno co nejobecnější platnost, nebo meze jejich platnosti zřetelně vymezuje. Formuluje zobecňující závěry, tedy formuluje teorie vysvětlující pozorované skutečnosti. Vědecké teorie se neustále testují a jsou přijímány jen tak dlouho dokud odolávají stále náročnějším testům. Naproti tomu tradiční astrologie pracuje se soubory pravidel spekulativního charakteru, založených na esoterické analogii a symbolizmu. Je to magické seskupení zaklínadel."
 
Co je tedy astrologie a jak funguje?
Vysvětlit její funkci, je obtížný úkol. Základní problém mezi těmito obory tkví v naprosto odlišném myšlení. Pokusím se tento rozdíl v krátkosti přiblížit. Nejprve však si povězme, na jakém principu astrologie funguje. Astrologie stojí a padá na principu synchronicity. Jde o nekauzální souvislosti. Věci spolu souvisejí, aniž by měly souvislost. Časová shoda dvou nebo více nesouvisejících událostí, které mají stejný nebo podobný význam nebo smysl. Astrologie vznikla evolucí a velmi dlouhým a pomalým hledáním souvztažností mezi pohybem nebeských objektů a osudem lidských bytostí. Už i C.G.Jung si všiml, že náhoda jako taková neexistuje. Podle něj se v lidské existenci vyskytují události, děje, které se „opakují“. Zákon synchonicity můžeme interpretovat i slovy „jak nahoře, tak dole“. Tělo je hmatatelný model uspořádání vesmíru. Jung tomu říkal „smysluplné náhody“, tedy náhody, které dávají smysl, jinými slovy, to, co se nám přihodí, to jak se chováme, není náhoda. Postavení planet odráží strukturu silového pole na zemi z hlediska pozorovatele.
Je mnoho příkladů překvapujících analogií mezi astrologickou konstelací a psychickou událostí, nebo-li mezi horoskopem a povahovým založením. Do jisté míry existuje dokonce možnost předvídat jaké psychické důsledky budou mít konstelace planet. Astrologie se skládá ze symbolických konfigurací, stejně jako kolektivní nevědomí. Horoskop je naše predispozice, zadání, je to náš „genetický“ scénář, kde je zakódován náš individuální osud. Dane Rudhyar říká, že se člověk sám sobě děje.
Astrologie hledá souvislosti. Například, když je úroda žaludů, znamená to, že bude tuhá zima. Tuhá zima však není důvodem k tomu, že je úroda žaludů, pouze to spolu souvisí – koresponduje. Má to podobný význam.
Astrologové po dlouhá léta vypozorovali určité korespondence (náhody) při jistých konstelacích. Důvod proč je tak nevnímáme je, že astrologie sestavuje jazyk a metodologii, jak na tomto poli komunikovat a dorozumět se. Naučit se tento neznámý jazyk může znamenat velkou potíž a vědecká metoda není jediná, kterou k tomu je možno použít.
 
Je astrologie věda?
V pravém slova smyslu nikoliv. Astrologie se vždy považovala za techniku poznání lidského ducha, má přízvuk duchovní nauky. Cílem nauky o horoskopu je státi se sám sebou, nikoli někým jiným. Domnívám se, že astrologie je něčím obdobným jako je umění. K tomu, abyste malovali obrazy jako Goya, je třeba mít vlohy. K tomu, abyste zpívali jako Karel Gott, musíte mít talent, hlasovou predispozici, tedy vlastnost, která je ve vás „ražená.“ Nefunguje to tak, že se jednoho rána probudíte a řeknete si – já budu malovat, a jste malíř. Astrolog, jako malíř, zpěvák atd, by měl mít jisté nadání jinak dělá mazanice, zoufale skřehotá a v astrologii škodí a soustřeďuje se na oblafnutí ostatních.
 
Co není astrologie.
Astrologie není empirická věda, ale jedna z nauk lidského poznání. Není věda přírodní, je to převážně výklad symbolů v psychologii. Těžko bude dnes někdo podezírat psychologii ze šarlatánství přestože, tomu, co psycholog říká, můžete věřit i nemusíte, nedá se to přesně potvrdit, spoléháte jen na jeho výklad. Další utkvělá představa je, že astrologie závisí na souhvězdích, tak jak je vidíme na obloze a dokonce si lidé myslí, že údajný vliv zvířetníku byl vyvozen ze souhvězdích, které mají tvary mytických zvířat. Avšak tyto názvy jsou zcela dílem fantazie. Jen si představte, že by astrologové nezakládali své složité analýzy na ničem podstatnějším než je nahodilé seskupení hvězd. Museli by být skutečně celá staletí tak naivní, jak si o nich odpůrci myslí. Objevuje se otázka, jak se tedy stalo, že určitá část oblohy se vůbec začala spojovat např. s pojmem Beran. Jedním z vysvětlení může být, že astrologové zachytili v tomto úseku oblohy určitý neviditelný vliv, který staletí zkoumali a toto pochopení (korelace) symbolicky vztáhli na Berana. Pro odpůrce bude jistě překvapením, že známá znamení zvířetníku nejsou totožná se souhvězdím na obloze! Takže Beran „nesedí“ se souhvězdím Berana na obloze. Tato astrologická znamení by totiž existovala i tehdy, kdyby najednou všechny hvězdy mimo naší sluneční soustavu přestaly existovat. Důvodem toho je, že znamení zvířetníku jsou pevně spojená s body rovnodennosti a slunovratu, což jsou body označující vztah mezi Zemí a Sluncem během roku. Je to pouze nedorozumění. Horoskop se o souhvězdí neopírá. Odvozeny od souhvězdí znamení ekliptiky, byly pouze názvy.
 
Úkolem astrologie je zabývat se osobností člověka, než předvídáním událostí, které mají sice význam, ale ten spočívá v symbolizaci problémů, jejichž řešení je úkolem člověka. Další mýtus skeptiků je, že astrologie se týká nějakých zázračných paprsků, které procházejí skrz porodnici. Planety nejsou přenašeči či vysílači fyzikálních vlivů, ale jsou to symboly různých osobnostních funkcí a slouží k odměřování času těchto funkcí. Novorozenec nedostane neměnnou pečeť svého osudu od kosmických sil nebo od planet, která na něj dopadnou z vesmíru. Planety nemají žádný přímý vliv. Na jedné straně existují nepopiratelné fyzické účinky Slunce a Měsíce, ale na druhou stranu nemůžeme směšovat pojmy. Příliv a odliv Měsíce a účinek Slunce na lidskou pokožku v žádném případě nemůžeme nazývat astrologickým vlivem.
 
Co ještě není astrologie.
Bude to znít možná divně, ale astrologie tu není vůbec proto, aby nás pobavila, jak se o to snaží bulvární astrologie. Předpovědí budoucnosti se týká jen do určité míry. Astrolog není meteorolog, který předvídá počasí. Astrologie nevěší, nehádá osud. Není to žádná víra ani pověra.
 
Omezuje astrologie svobodné rozhodování?
Horoskop je mapa našeho osudu, ale svobodnou vůli nezpochybňuje. Pokud poznáme sebe sama a zjistíme proč se neustále rozvádíme, proč se nemůžeme uplatnit, proč nám stále nikdo nerozumí, máme ideální šanci změnit věci podle svého. To, co si dneska oblečeme na sebe, nebo to, jestli zajdeme na Daňový úřad dnes nebo zítra, tuto svobodnou vůli astrologie nezpochybňuje. Říká pouze, že tato svobodná vůle má své ohraničení. Nemůžeme si určit, zda budeme slavní nebo bezvýznamní. Naše svobodná vůle není nekonečná a její míra omezení závisí na našem stupni osobní vyzrálosti. Těmito hranicemi se ve výkladu horoskop zabývá, protože nositele horoskopu významně charakterizuje.
 
Proč věda ještě astrologii nepotvrdila?
Protože toto prastaré učení padlo do rukou podvodníků, bulvárních rádoby astrologů a nejrůznějších inzerátových šejdířů i televizních taškařic. Na vině jsou i různé časopisy s povšechnělými a „zábavnými“ předpověďmi, kterým stejně nikdo nevěří a jen se zasměje nad tím, jaká je ta astrologie úplně hloupé věštění pro naivní. Tato směšná a laciná zábava není astrologie. Stejně politováníhodná je skutečnost, že si vody zakalili i někteří astrologové sami, kteří ve snaze učinit astrologii přitažlivější a pro masy stravitelnější, snažili se jí upravovat a zjednodušovat podle sebe, podle módních trendů a podle potřeby, astrologii komerčně medializovali, aby se jejich názory nezdály být veřejnosti tak podivné. Jestliže astrologie funguje, pak zajisté, by to věda již dávno odhalila, praví skeptici. Jenže to se nestalo ze dvou důvodů: Za prvé je to proto, že k seriózním pokusům dobrat se pravdy o astrologii docházelo mezi vědci jen zřídka. Takové pokusy měly základní vady ať už spočívaly na neopodstatnělých očekáváních nebo na sebe nabalovaly moderní trendy, ortodoxně se držely určitých pravidel, či neustále racionalizovaly různé astrologické vlivy až celý systém tradiční astrologie zkostnatěl.
 
Za druhé problém je v naprosto odlišném myšlení. Astrologie je způsob hermetického myšlení. Na druhou stranu tak zvané „racionální“ myšlení je způsob vědeckotechnického myšlení. Proč jsou tak neslučitelné? Oboje myšlení má různé tradice a oba tyto způsoby jsou stejně oprávněné. Astrologové říkají, že vědeckotechnické patří Slunci a hermetické odpovídá spíše Měsíci. Oboje myšlení (obě planety) používají jiné systémy k přemýšlení. Lidský život jako příběh není problém vědy. Novověká věda myslí kauzálně – příčina – následek. Hermetické myšlení jsou analogie, souvztažnosti, vzájemná podobenství, také šamanské myšlení.
 
Věda dokázala obrovský úspěch na poli technickém a životní úrovně. Působí dojmem, že všechno ostatní musí projít jejím soudem, že vše ostatní má menší hodnotu a není třeba na to brát zřetel. Astrolog takto uvažovat nemůže. Pokud stavíte dům, musíte jej vyměřit, vypracovat plány, vše přesně vypočítat, ale když chcete hovořit o Hamletovi, o Dvořákově Novosvětské, o Sumérských Bozích – musíte uvažovat zcela jinak – myšlením v obrazech. Uvedu jen krátký příklad rozdílnosti v myšlení: Vědeckotechnické myšlení je myšlení v ucelených pojmech, je to pojmové myšlení. Astrologie uvažuje v obrazovém pojetí, hledá obrazy. Pojmové myšlení vědy ústí ve vysvětlení – obrazové myšlení astrologa ve výklad či interpretaci, hledá korelace. Vysvětlení vědeckotechnického myšlení ústí do redukce, dává formu, tvar – výklad astrologa do amplifikace, tedy do pokusu najít pro daný jev nejrůznější paralely v dějinných souvislostech, historii, sousedství apod. Vědecká redukce pokračuje do funkce, přiřazuje, popisuje – amplifikace astrologa do smyslu. Věda vyloučila hledat smysl života, smysl je však třeba hledat. Z vědeckotechnické funkce vyplývá analýza, podrobný popis, rozbor - smysl astrologa ústí do syntézy, do sloučení, sladění. Vědecká analýza vědce pokračuje do dílčího aspektu, zaměření na konkrétní věc – syntéza astrologa ústí do celistvosti, do celostního pohledu. Dílčí aspekt vědce přechází do znaku, do určení, klíče, kódu – celostní pohled astrologa do symbolu, hledá se spojení světa archetypů s naším světem. Dále nemá cenu pokračovat, i tak se mnohým bude vše zdát jako nepochopitelné mluvení. Na příkladu může být patrné, jak odlišným směrem se tyto dvě myšlení odebírají a jak se navzájem nemohou pochopit.
 
Na co může dát astrologie odpověď?
Typické jsou spíše otázky na které vyloženou odpověď dát nemůže. Jako: „kdy se zamiluji“, „kdy budu mít peníze“, „kdy mě potká nějaké štěstí“, ani otázku smrti zodpovědět nelze. Na rozdíl od toho můžeme z horoskopu vyčíst 1. Všechny své schopnosti a vlohy (predispozice). 2. Podle planet v domech, ve kterých oblastech života máme rozvíjet ty energie (vlastnosti), která tam jsou přítomny v podobě planet. 3.Jaký máme vztah k okolnímu světu. 4.Najdeme naše komplexy. 5.Konstelace planet ukazují na naše stereotypy, dramata, neboli vzorce chování. 6.Charakter osobnosti. 7.Dominantní psychické funkce. 8.Příchod životních krizí. 9.Náš vztah k hmotným věcem atd.
 
Existují nějaké astrologické školy?
Kromě celosvětových konferencí vznikla již v roce 1993 v Seattlu astrologická univerzita „Kepler College of Astrological Arts and Science“ Studium je čtyřleté s titulem bakalář. Ve Velké Británii je již dlouho známa astrologická škola Jeffa Maya. Také v Mnichově astropsychologická škola Hermana Meyera. U nás po pádu minulého režimu se již také naskytla možnost studovat v kurzech a školách, které se liší typem a kvalitou výuky a přednášejících.
 
Jsou nějaké druhy astrologie?
Astrologie není jenom jedna. Tak jako v medicíně je interna, chirurgie adt, stejně tak má astrologie své obory: Klasická, tradiční astrologie, astromedicína, astropsychologie, astrokatrografie, synastrie (partnerské vztahy), horární astrologie, transformační astrologie apod.
 
Co vzkázat na závěr, astrologie se nezabývá statistikou, je to spíše sběr souvztažností. Odlišnost mezi vědeckotechnickým a hermetickým myšlení je příliš velká na to, aby astrologie toužila po vědeckém uznání a věda po studiu astrologie.
 
Oba druhy myšlení jsou si stejně rovnocenné. Cílem tohoto článku není vysvětlování, ale snaha jen zprostředkovat pohled na oba „tábory“, možná poopravit několik názorů.
                                                                           Karel Rašín
 
 
Další zajímavý článek na toto téma naleznete zde: http://www.transformotor.cz/wp/kosmologicky-ramec-astrologie-zdenek-neubauer/
 
 
Časopis TÝDEN č. 19/2011 - rozhovor a astrologický test s astrologem Pavlem Hanzalem
 
Profesionální astrolog Pavel Hanzal píše horoskopy třeba pro televizní magazín TV Star i další časopisy. Spolupracuje s komerčními televizemi, pořádá astrologické kurzy.
Přiznám se, že hvězdopravectví moc nevěřím. Má pro mě vůbec cenu navštívit astrologa a nechat si udělat horoskop? Mám v sobě tolik skepse, že apriori nevěřím, že by mi věštba mohla v něčem pomoci, poradit, ukázat cestu, budoucnost...
Není to o přesvědčení, k astrologům přijde spousta lidí, kteří mlčí a nemají k nám důvěru. Když ale zajdou ke skutečně dobrému astrologovi, jejich pochyby jsou po výkladu horoskopu určitě nahlodány a odcházejí s tím, že na té astrologii něco je.

Na internetu i v literatuře najdu tisíce horoskopů, schématické výklady ke konkrétním datům zrozenců čili vašich klientů. Věřím, že bych se klidně mohl stát falešným astrologem, je to možné? Podle mě jde hlavně o stylistiku výkladu, který musí zaujmout, na což si troufám. A tu astrologickou kaši kolem nějak opíšu.
Podvodníci se najdou ve všech oborech a do jisté míry byste asi uspěl. Hodně bude záležet na tom, kdo k vám bude chodit, protože práce astrologa je také hodně závislá na jeho reputaci. Pokud k vám přijde někdo znalý astrologie a zjistí, že neumíte pracovat se základní pojmy jako třeba s ascendenty nebo-li astrologickými domy, tak asi skončíte. Skutečný astrolog si nevystačí jen se schopností formulovat, musí mít i astrologické znalosti. Ale třeba jste dobrý psycholog a získáte si klienty jinou cestou.

Zkoušet to nebudu. Najdou se ale mezi astrology podvodníci? Máte o některých kolezích pochybnosti?
To je zbytečně konfliktní otázka. S jasně podvodnými astrology se nesetkávám, mají samozřejmě různou kvalitu, což plyne právě z jejich schopností rétorických, komunikativních nebo stylistických. A také z různé hloubky znalosti astrologie.

Jaké jsou podle vás rozumné ceny za analýzy horoskopu či konzultace s astrologem?
Kdo takové služby nabízí za 200 nebo 300 korun, může to dělat jen jako koníčka a ne se astrologií živit. Mně přijde rozumná cena za hodinovou konzultaci nad horoskopem od šesti set korun nahoru. Jeden z nejlepších hvězdopravců a zároveň proslavený český astrolog ing. Antonín Baudyš, které loni zemřel, si samozřejmě mohl dovolit ceny mnohem vyšší. Astrologie však není primárně o byznysu, nýbrž o pomoci lidem a při finančních potížích mohu klientovi vyjít vstříc i cenou. Zadarmo to ale dělat nejde, zvláště, když jsem astrologem na plný úvazek.

Nestačí mi ale, když si vytisknu horoskop z počítače? Na internetu jsou desítky nabídek on-line věšteb zcela zdarma.
Tyto gratis sjetiny jsou většinou univerzálními texty, které najdete v každé knížce o astrologii a nemá se jimi cenu moc zaobírat. Jsou to jen schémata, které nezohledňují individualitu konkrétního člověka.

A co denní nebo týdenní horoskopy v médiích? Slyšel jsem od kolegů novinářů, že jsou mnohde svými šéfy nuceni, aby věštby psali sami.
Bohužel, to je realita. A to i v některých velkých vydavatelských domech. Nechci teď vydavatelům sahat do svědomí, ale lidé, co se zaobírají astrologií, z těchto horoskopů hned poznají, že je nedělal astrolog. Reputace pak ztrácí i seriozní část novin či časopisu.

Teď vám zacituji z dnešní Mf DNES, coby štír mám prožít toto: „Dnes se vám v internetových slevách podaří sehnat nabídku na dobrou večeři za pár korun.“ To mi přijde jako blábol, takto konkrétně přece nemůže astrolog něco nutit tisícům štírů, kteří čtou tento list. Co na horoskop říkáte?
Je to opravdu příliš konkrétní vize. Sehnat dobrou slevu dnes samozřejmě není problém a pravděpodobně byste tu levnou večeři sehnal, ale takto prostě z horoskopu astrolog nemůže číst, to není možné. Na druhou stranu chápu, že v tom množství textů psaných každý den, je někdy složité se neopakovat a mít neustále dostatek zajímavé inspirace.
 
Odsuzujete tyto novinové horoskopy?
Odsuzování má svoje opodstatnění. Astrologie pracuje s dvanácti astrologickými znameními a na světě je víc jak šest miliard lidí. Jinými slovy – každá předpověď pro jednotlivé znamení by musela „sedět“ přibližně na půl miliardy obyvatel zeměkoule. To samo o sobě příliš reálné není. Dalším důvodem je, že v astrologii se pracuje s vícero prvky – deseti planetami, astrologickými domy, aspekty, stálicemi a dalšími zajímavými konstelacemi. To všechno skládá mozaiku horoskopu a proto horoskop založený pouze na slunečním znamení (na zvěrokruhu) nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. Na druhou stranu Slunce a jeho postavení v horoskopu patří k nejvýznamnějším astrologickým prvkům a každý zrozenec má některé styčné vlastnosti a naladění signované daným znamením.

 
Pokus s režisérem
 
K experimentu se pro TÝDEN uvolil divadelní režisér Martin Františák, který v pražském Divadle v Dlouhé ulici práce inscenuje Čechovovy Tři sestry. Vnutím mu pětici horoskopů, které jsem nechal vypracovat od Pavla Hanzala, astrologa a žáka citovaného a již zesnulého exministra obrany ing. Antonína Baudyše. „Tak schválně, jestli se poznám“ začíná Františák listovat v papírech.
 
Všechny horoskopy jsou udělány pro zrozence ve znamení Ryb, ale jen jeden z nich je ušit na míru člověku, jehož osobní data jste mi předal, „řekl mi Hanzal“. Jediný z pěti textů tedy odpovídá nebeské konstelaci režiséra. Astrolog předem neznal jméno ani povolání klienta, já zase netuším, který z horoskopů je pro Františáka – ten nemá k astrologii důvěru a nezaobírá se jí.
„To je jasné, číslo čtyři, ostatní na mě vůbec nesedí!“ vychrlí divadelník, sotva horoskopy dočte. „ V té se vidím“. Souhlasí třeba s tím, že se v práci zcela realizuje, avšak může mít problémy s nadřízenými, platí i to, že si ppartnerky vybírá z oblasti profese. „Pak jsou tu žhavé city a důležitá role přátel“, cituje z věštby.
Dva dny poté se setkávám s autorem díla, astrologem Pavlem Hanzalem a žádám ho, aby mi na papírek tajně napsal číslo horoskopu, který anonymně sepsal pro režiséra Martina Františáka. Ve stejnou chvíli napíšu na jiný papír číslo věštby, kterou si vybral režisér. Lístky přeložíme, vyměníme si je, rozložíme. Na obou je čtyřka!
 
Celý text, jakož i osmi stránkový článek na téma horoskopy si můžete přečíst v časopise TÝDEN, číslo 19/2011. Setkáte se tam i s tvrdou kritikou astroložky, která dle slov autora článku zcela propadla, pohledem Sisyfovců na astrologii a dalšími informacemi. Celkové vyznění článku je pro astrologii rozporuplné, což naštěstí neplatí pro moji práci a zkoušku, ve které jsem snad, jak pevně věřím, se ctí prošel :)
Autorem článku, kterému je věnováno 8 stran z vydání časopisu, je příjemný novinář Ivan Motýl.


Více zde:


 
Osobně se domnívám, že astrologie je užitečným prostředkem, který nás může v životě nasměrovat, který nám může pomoci se zorientovat, který dokáže odhalit skryté prvky v našem životě a v našem dalším směřování.
 
V dnešní době existuje nepřeberné množství možností nechat si udělat astrologický rozbor, jde jen o to najít toho správného člověka, který má hluboké znalosti v oblasti astrologie, o tuto vědu se skutečně zajímá a neřídí se jen výsledky počítačových programů (tím nechci ani v nejmenším zhazovat kvalitu astrologických programů, ale jejich ovládání samo o sobě k dobré prezentaci a výpovědi získaných dat zkrátka nestačí).
                                                   Martina
 
POZNÁMKA
Vědecké stránky věnující se astronomii (neboť řada primárních astrologických poznatků položila základy moderní astronomie):
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Astrologie trochu jinak

(Storm, 22. 10. 2012 17:56)

Zdravím,
pěkné stránky.
možná vás budou zajímat, tato videa ke shlédnutí zdarma:
http://stormage.astrojinak.cz
Série videí se jmenuje stejně jako název vašeho článku:
"Astrologie trochu jinak" :)