Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělé

2. 4. 2010

       

K tomu, aby nám andělé pomohli, stačí učinit následující kroky:

1 – Požádejte:
Zákon svobodné volby říká, že andělé nesmí do našich životů zasahovat, pokud jim k tomu nedáme výslovné svolení. Jedinou výjimkou jsou situace, kdy se ocitneme v ohrožení života a přitom ještě nenastal náš čas zemřít. V ostatních případech musíme anděly o pomoc požádat.
Možná si nejste jistí, jak anděly oslovit. K tomu, aby vám andělé přišli na pomoc, není třeba žádných zvláštních zaříkávadel. Stačí si jen pomyslet : Andělé! A oni se okamžitě přihlásí. Každého, tedy i vás, od narození až do smrti provázejí nejméně dva strážní andělé. Nic, z toho co kdy uděláte nebo nač pomyslíte, nemůže vaše anděly přimět, aby vás opustili nebo milovali méně. Jejich láska k vám je mocná a neklade si žádné podmínky.

Můžete také poprosit o další anděly. Buď požádejte Boha, ať vám anděly pošle, nebo se obraťte přímo na ně. Oba způsoby vyjdou nastejno, protože andělé vždy následují Boží vůli. A Bůh si vždycky přeje, aby vás andělé obklopovali a utěšovali, kdykoli je o to požádáte.

2 – Odevzdejte problém:
Aby mohli Bůh a andělé vaši situaci vyléčit, musíte jim ji bezezbytku postoupit. Je to trochu, jako když posíláte dopis: také musíte dát své psaní z ruky, aby je pošta mohla adresátovi doručit. Tak často prosíme nebesa o pomoc. Místo abychom se jí otevřeli, však lpíme na problematické situaci a bráníme tak andělům, aby využili svých schopností a zasáhli. Pokud opravdu stojíte o pomoc, přenechejte svůj problém zcela Bohu a andělům!
 
  
3 – Věřte v Boha:
Bohu a andělům nemůžeme vnucovat vlastní scénář, jak mají nápravu naší situace podniknout. Věřte tedy, že nekonečná Božská moudrost a tvořivost přijde s řešením mnohem lepším, než o jakém naše lidská mysl dokáže třeba jen snít. Pamatujte si: Bůh si přeje, abyste byli šťastní!


4 – Následujte Boží pokyny:
Poté, co svěříte svůj problém Bohu a andělům, můžete být vyzvání, abyste podnikli určité lidské kroky k vylepšení dané situace. Tyto pokyny k vám přijdou prostřednictvím hlasů, snů, představ, tušení nebo intuitivních pocitů. Pokud si nejste jisti, odkud tyto vzkazy přicházejí, požádejte Boha o potvrzení jejich pravosti. Bůh a andělé vám budou vždy posílat jenom láskyplná a podpůrná poselství, takže, pokud byste někdy dostali strachuplný nebo násilný pokyn, nikdy jej nenásledujte! Pokud jsme ovšem ve svém srdci a mysli stále blízko Bohu, nemusíme se zásahů takzvaných padlých andělů vůbec obávat. Dokonalá Boží láska je tou jedinou skutečně existující silou. Myšlenkové formy strachu a temnoty jsou iluzemi, jež nám mohou ublížit jen tehdy, když jim to umožníme.
Poté, co jste anděly požádali o pomoc, tedy vyhlížejte Boží vzkazy, které vás provedou řešením obtížných situací. Tyto pokyny jsou odpovědí na vaše modlitby a vy se teď musíte zapojit a umožnit Bohu, aby vám pomohl. Někdy po vás mohou žádat činy – tehdy vám andělé například řeknou, ať se vypravíte na určité místo nebo zavoláte jistému člověku.
Jiné instrukce zase budou mířit k vaší mysli a k srdci – to v případě, kdy vás andělé požádají, abyste sobě či někomu jinému odpustili. Ať už jsou jejich vzkazy jakékoli, vězte, že přicházejí od Zdroje všeho léčení a řešení. Budete-li následovat tyto pokyny, dosáhnete úplného vyléčení vaší situace.
Žádná situace není příliš velká ani příliš malá na to, aby ji pro vás andělé nemohli rozřešit. Ať už chcete místo k parkování, peníze na zaplacení účtů nebo lepší zdraví, v každém případě vám andělé rádi vyhoví. Největší odměnou je pro ně vaše štěstí, takže, pokud je to v souladu s Božím záměrem, poskytnou vám cokoli, co vás potěší. Ostatně radost je přeci vaším vrozeným právem a vy si ji zasloužíte.

Jak léčit druhé
A co když si přejete, aby andělé uplatnili své léčitelské schopnosti na někom jiném? Chtěli byste například, aby pomohli vašemu blízkému, který se ocitl v nouzi, nebo třeba lidem z večerních zpráv, jejichž osud vás dojal? Požádat Boha o vyslání andělů na pomoc někomu jinému je vždy láskyplné.
Nejedná se o narušování svobodné vůle jiné osoby, vždyť každý si může vybrat, zda bude vzkazům od andělů naslouchat. Proto je dobré žádat anděly, aby se věnovali ostatním. Obzvláště rychle přitom Bůh vyhovuje rodičům, kteří prosí o andělské „opatrovníky“ pro své děti. Andělé se nikdy nebudou protivit Boží vůli. Takže pokud nastal pro vašeho milovaného bližního „čas odchodu“, andělé mu v jeho posledních dnech na Zemi přinesou útěchu a radost. V těchto těžkých chvílích si ve svém srdci noste nádhernou modlitbu „Staň se vůle tvá“. Ušetříte si tím zbytečné trápení a nabudete klidu při vědomí, že Bůh se o vše dokonale stará.

Archanděl Rafael: Nejvyšší z léčitelů mezi anděly

Pro případ fyzických potíží, jako jsou nemoci a bolesti, není v andělské říši nad archanděla Rafaela. Tento anděl, jehož jméno znamená „Bůh léčí“, dokáže přinést okamžitou úlevu od utrpení. Rafael vyzařuje nádhernou smaragdově zelenou léčivou energii a do tohoto léčivého světla často halí naše bolavá místa. Světlo působí jako uklidňující balzám a také spouštěcí mechanismus pro rychlé a úplné uzdravení.
Rafael, stejně jako všechny bytosti z duchovního světa, může být současně u všech, kdo jej zavolají. Nevztahují se na něj omezení daná zákony času a prostou. Nikdy se proto nestrachujte, že byste snad svým voláním o pomoc rušili Rafaela od jiné práce. Archanděl vás přijde léčit v témž okamžiku, kdy o jeho pomoc požádáte. Můžete jej oslovit myšlenkou nebo slovy: „Rafaeli, pomoz mi, prosím!“ Na vaši žádost přispěchá Rafael také k těm, které milujete.
Rafael je mocným léčitelem, který v roli duchovního chirurga odstraňuje z našich těl a myslí strach a temnotu. Někdy se ovšem stane, že zavoláme Rafaela na pomoc a pak mu sami bráníme v léčení. To třeba když ho nepustíme k našim tajnostem či špatnému svědomí a on nás pak nemůže zbavit pocitu viny. Nebo se mu snažíme pomoci tím, že mu radíme, co má dělat. I když to myslíme dobře, svými neohrabanými lidskými pokusy jen rušíme archandělovu práci.
Proto je nejlepší poté, co Rafaela zavoláte, ponechat mu plnou moc nad vaším tělem, myslí i srdcem. Pak teprve může naplnit své poslání dané Bohem a všechno dokonale vyléčit. Ať už jde o záděru nebo o zdánlivě smrtelnou nemoc, zavolejte bez váhání Boha a anděly na pomoc. Nečekejte až budete zoufalí nebo vyděšení.
 
Jak andělé mým prostřednictvím napsali v knize ANDĚLSKÁ TERAPIE:
Jakmile pocítíte příznaky nějaké vnitřní bolesti, zavolejte Boží nebeská stvoření a požádejte o pomoc i o radu. Rozumný člověk, když ucítí kouř, nebude vyčkávat s telefonátem hasičům, až dům pohltí plameny. V té chvíli už může být takové volání téměř zbytečné. Nečekejte s voláním Božího jména až na dobu, kdy vás ochromí nezvládnutelný strach.
 V ten okamžik – tak jako vždy – vám Bůh pošle pomoc a útěchu. I když se tak stane, možná zpočátku nepoznáte laskavé objetí Jeho náruče, neboť se budete cítit uvězněni mezi mnoha vrstvami strachu, které vás dělí od nebe. Nejrozumněji se zachová ten, kdo se naučí sledovat své zdraví a pohodu a v případě potřeby neváhá požádat jakékoli nebeské bytosti o pomoc a útěchu.
Dobře se tuto lekci naučte, mí nejsladší, a vždy pamatujte na své vnitřní já tím, že si řeknete o pomoc, kdykoli ji budete potřebovat. Pak přílivy a odlivy vašich obav nebudou přicházet v prudkých poryvech, nýbrž v jemných vlnách, které nenaruší klid vaší mysli.
 
   Archandělé
Velcí archandělé jsou nejláskyplnějšími osobnostmi v andělských říších, ale v angelologii vládne trochu zmatek ohledně toho, kým skutečně jsou a jaké role zastávají. Tento problém pramení ze samotného termínu archanděl, který odkazuje na jakéhokoli anděla nad nejnižším kůrem. V určitém slova smyslu jsou mocní cherubíni a serafíni také archanděly, i když archandělský kůr je podle Dionýsovy hierarchie druhým nejnižším řádem z devíti.
 
 
Co se počtu archandělů týče, tak obecně je přijímán počet sedmi, i když křesťanské církve uznávají pouze dva. Okultní angelologie vyzdvihuje čtyři jako archanděly čtyř větrů a čtyř živlů. To vytváří základnu pro andělský ekvivalent „kruhu síly“ neboli léčivého kruhu Indiánů, který je zřejmě nejzákladnějším rituálem známým člověku a je v souladu s tradicemi na celém světě. Zbývající tři archanděly tvoří „planetární andělé“. Existuje mnoho různých seznamů těchto sedmi archandělů, ale ve všech je Michael a Gabriel, většinou také Rafael a zpravidla i Uriel. Na tyto čtyři archanděly se podíváme blíže:
 
Archanděl Michael
Ohnivý princ světla a bojovný zastánce lidstva
 
Michael je patrně nejznámější ze všech andělů. Jako o archandělovi jsou o něm zmínky ve Starém a Novém zákonu i v Koránu. Jeho jméno znamená „Kdo je jako Bůh“, neboli dokonalý odraz božského světla. Je princem světla, vede síly dobra proti silám temnoty. Michael zachránil Daniela z jámy lvové a podle křesťanské tradice klade odpor Satanovi tím, že v okamžiku smrti navštíví každou duši a nabídne jí vykoupení. Muslimské učení ho popisuje s křídly barvy šafránu, na nichž jsou miliony tváří s miliony úst, které úpěnlivě prosí o milost pro lidstvo.
 
Michael je vítězem nad drakem. Jako nejbojovnější z archandělů se zjevuje v bitvách. Jeho nejimpozantnější zjevení bylo za první světové války u Mons, kdy zjevně silnější německá armáda byla náhle nevysvětlitelně poražena. Němečtí zajatci bitvy popisovali, jak se nad spojeneckými liniemi vznášela přízračná armáda vedená oslnivou postavou na bílém koni.
 
Asociace a symbolika
V alchymistické terminologii představuje Michael zlatého lva, transmutovanou a dokonalou energii základního prvotního draka. Je patronem vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců v Evropě. Termín saint odráží ambivalenci ohledně andělů v křesťanské tradici.
 
Michael je strážným andělem římskokatolické církve a Izraele. V umění bývá zobrazován v červeném a zeleném šatě a v zeleném, bílém nebo zářivém brnění. Jako přemožitel draka mu stojí na krku a v ruce třímá meč nebo kopí. Jako anděl smrti a božské spravedlnosti drží v ruce váhy. Jako archanděl jihu představuje ohnivý živel a léto. Nejlépe si ho lze představit v ohnivých odstínech červené barvy.
 
Archanděl Gabriel
Anděl zvěstování, vzkříšení, milosrdenství a smrti
 
O archandělu Gabrielovi jako o největším andělském poslu je zmínka v Novém zákonu, kde se píše o dvou archandělech: o něm a o Michaelovi. Jméno Gabriel je odvozeno od slova gibor s koncovkou el, což znamená Boží síla. Gabriel je andělem zvěstování, který oznámil Panně Marii, že porodí Božího syna, a Zacharijášovi, že jeho žena Alžběta porodí Jana Křtitele. Proto je Gabriel andělem porodů a naděje, jež bývá tradičně vzýván ženami, které touží počít dítě, a má zvláštní úlohy ohledně porodů a při provádění duší devíti měsíci těhotenství. Rozštěp mezi nosem a horním rtem je prý Gabrielovo znamení, kde se dotkl dítěte, aby ho nabádal k mlčenlivosti o posvátných zákonech. Při cestách do temnoty v průběhu smrti přichází také Gabriel, aby pomáhal duším dostat se do jejich zaslouženého cíle. Často bývá zobrazován, jak troubí na trubku, neboť je andělem oznamujícím konec času a zvěstujícím poslední soud.
 
Také Islám uctívá Gabriela (v arabštině se nazývá Džibríl) jako velkého posla páně. Nadiktoval prý nevzdělanému arabskému obchodníku Muhammadovi Korán. Zjevil se mu zářivě bílém světle a zeptal se ho: „Spáči, jak dlouho hodláš spát?“
 
Asociace a symbolika
V dávném židovském učení byl archanděl Gabriel ženského pohlaví, a to v nebeské hierarchii jako jediný. My samozřejmě víme, že andělé nejsou žádného pohlaví, i když co se polarity týče, někteří se přiklánějí k té či oné. Gabriel určitě inklinuje k polaritě ženské, což dokazuje mnoho jeho atributů.
 
Gabriel stojí na západě, který bývá spojován s ženským živlem vody. Jako planetární anděl vládne Gabriel pondělí, dnu Luny a znamení Raka, jemuž vládne právě Luna. Luna jako choť Slunce je ze všech nebeských těles neženštější. Její cyklus vládne menstruačnímu cyklu u žen, přílivu a odlivu a pulsaci vitální energie, která krouží kolem Země.
Mezi Gabrielovy barvy patří lunárně stříbrná a zářivě bílá. Nejlépe je obracet se na něj v období novoluní nebo úplňku, ale jeho láska, síla a krása se oráží v Luně vždy, když na ni pohlédnete.
 
Archanděl Rafael
Božský lékař a veselý společník
 
Anděl léčení, vědění a poznání, archanděl Rafael, je jedním ze tří andělů, o nichž se zmiňuje Bible. Kromě něj tam stojí zmínka o archandělu Michaelovi a Gabrielovi. Rafael se prvně objevuje v apokryfní Knize o Tobiášovi, kde v převlečení a poutníka ukazuje Tobiášovi, jak připravit různé části velké ryby, aby mu pomohl zbavit se démona Asmodea. Pak mu vysvětluje, jak použít žlučník této ryby k vyléčení zraku Tobiášova otce. Tento příběh je nejhezčím popisem ukázky, jak archanděl Rafael učí léčitelskému umění.
 
Další známý příběh o Rafaelovi vypráví, jak ho Bůh poslal s prstenem na pomoc králi Šalamounovi se stavbou chrámu. Na prstenu byla pečeť s pentagramem se silou spoutat démony. Jako „Šalamounova pečeť“ je jedním z nejdůležitějších nástrojů ceremoniální magie a je základem pro důležitou andělskou invokaci, známou jako Rituál pentagramu. Pentagram je jedním z nejstarších lékařských symbolů a lékárníci v Evropě jej až donedávna používali jako ochrannou známku.
 
Asociace a symbolika
Rafael stojí na východě a vládne vzdušnému živlu. Jeho dnem je středa, den Merkura (ve francouzštině mercredi), a je úzce spjat s planetou Merkur, kdysi ztělesňovanou antickým bohem Merkurem.
 
Egyptský Hermés Trismegistos neboli Thovt přinesl lidstvu posvátná umění, mezi něž patří například geometrie a alchymie. Správné využití těchto „hermetických“ věd je v léčení rozkolů mezi lidstvem a nebesy. Tato transformace byla cílem alchymistů, kteří vzývali Merkura, jak jej nazývali, aby jim pomáhal.
Jméno Rafael znamená „zářící léčitel“ a Rafael jako Merkur nám pomáhá léčit se a ukazuje nám, jak využít znalostí k dosažení království nebeského. Má také velký smysl pro humor a je úžasným průvodcem a společníkem na cestě životem. Jako takový je často zobrazován v podobě poutníka s kloboukem, který v jedné ruce drží saduceus a v druhé lahvičku s lékem. Rafael je vládcem ctností a má prý křídla na spáncích, ramenou a jako Hermés/Merkur i na kotnících. Jeho barvy jsou barvami úsvitu: žlutá, oranžová a bledě modrá.
 
Archanděl Uriel
Ohnivý bůh a anděl zkázy
 
Uriel je jedním z nejmocnějších a nejimpozantnějších andělských postav. Jako anděl přítomnosti dokáže odrážet nepředstavitelnou zář Trůnu. Jeho znakem je blesk a právě on jako anděl zkázy byl poslán, aby varoval Noema před hrozící povodní.
 
V Miltonově Ztraceném ráji je popisován jako anděl s nejpronikavějšíma očima. Převlek satana, který ho přemluví, aby mu prozradil cestu na Zem a pak do Rajské zahrady, však neprohlédne. Navzdory tomuto poklesku má Uriel pověst nepřekonatelné síly a autority. V Sibyliných proroctvích drží klíče od pekla a v soudný den má jeho brány otevřít. Může být hrozným andělem odplaty, který trestá hříšníky, ale je také spolehlivým průvodcem lidstva a tlumočník boží pravdy.
 
Asociace a symbolika
Jako anděl severu vládne Uriel zemskému živlu a zimě. Jeho planetou je Uran, s nímž ho pojí elektřina a náhlé činy. Poskytuje záblesky inspirace vhledu. Je andělem jedenácté hodiny a může být vzýván, aby ve chvílích velkých krizí zasáhl. Vládne sobotě (S Kassielem) a znamení Vodnáře. Je mu zasvěcen křišťál jako „zmrzlé světlo“ a přenašeč elektrické energie.
 
Někdy bývá zobrazován s knihou a svitkem, symbolizujícími Božími zákony. Jako svatý Uriel mívá nastavenou dlaň, na níž je plamen. Uriel má dále titul anděla věštby, anděla pokání, anděla hromu a blesku, anděla hrůzy, světla Boha a anděla kabaly. Může být spatřován jako velká postava neuvěřitelného jasu obklopená duhovou svatozáří, z jejíž křišťálové koruny šlehají blesky. Má přísnou tvář a jeho elektrizující modré oči proniknou vším.

   Jak s pomocí andělů léčit problémy z minulých životů

 Téma minulých životů mně jako terapeutku vždy zajímalo. I když jsem znala terapeutickou hodnotu katarzní regrese do minulého života, stejně jsem měla dlouhé roky dojem, že se celý tento obor zakládá na představivosti. Samozřejmě jsem dlouho nevěřila ani v existenci andělů nebo života po životě! Od všeho esoterického jsem si udržovala skeptický odstup. K tomu,abych se dostatečně otevřela myšlence na existenci duchovního světa, bylo potřeba ještě pěkná řádka zázraků.
 
I když jsem minulé životy považovala za nesmysl, vnímala jsem jejich terapeutickou hodnotu. Mnoho klientů trpících fobiemi se vyléčilo teprve poté, co podstoupili regresi do minulých životů – například žena, která trpěla chorobným přejídáním a nereagovala na tradiční terapii. Když však podstoupila hypnózu s cílem zjistit původní trauma spojené s jejím nutkáním jíst, spatřila vnitřním zrakem příběh svého minulého života, v němž zemřela hlady. Bezprostředně po této proceduře se její chuť k jídlu normalizovala a váha klesla.
 
Skutečně tedy záleží na tom, zda tato žena opravdu prožila zmíněný minulý život nebo ne? Ne! Důležitý je pouze současný stav, protože k vyléčení může dojít jen v přítomnosti.
 
Ve svých knihách probírám praktické způsoby, jak jasně přijímat rady a návrhy Nebes. Vyslechnout rady ale nestačí. Musíme se podle nich zařídit, zapojit Božské vedení do svého života. Pokud máte pocit, že jste se zasekli a nedokážete aplikovat Božské vedení na svůj každodenní život, může být důvodem nějaký problém z minulého života. Mnoho lidí, se kterými jsem pracovala, například cítilo Božské nutkání stát se poradci nebo duchovními/alternativními léčiteli.  Přestože tito lidé velmi touží naplnit kýžené poslání, jejich strach je stejně mocný, ne-li mocnější.
 
V mnoha případech byli dnešní léčitelé v minulých životech kvůli svým intuitivním nebo léčitelským schopnostem zabiti. Pracovala jsem s lidmi, kteří měli za sebou spoustu minulých životů, v nichž byli popraveni, upáleni na hranici nebo zabiti jiným strašlivým způsobem jen proto, že jejich intuitivnost ohrožovala místní církev nebo vládní instituce. Zemřeli během inkvizice nebo v éře honů na čarodějnice. Jsou-li tedy v tomto životě Božsky vedeni k tomu, aby začali s poradenskou nebo léčitelskou činností, lze se snad divit, že cítí obrovský strach?
 
Když o tom tak přemýšlíte, jejich rozhodnutí odolat je poměrně rozumné:“Takže v minulosti mně za mou intuici zabili.
 
Myslím tedy, že se s ní v tomto životě otevřeně producírovat nebudu.“  
Ať už v minulé životy věříte nebo ne, může vás aplikování jejich souvislostí na náš současný život ve spojení s Božským vedením obohatit. Jak už jsem řekla, Božské vedení nám může pomoci k tomu, abychom vedli šťastnější a vyrovnanější život. Mnoho lidí ale nevědomky blokuje své vnímání Božských rad, a nebo rad, kterých se jim dostane neuposlechnou. Výsledkem jsou nevyplněné modlitby – ne proto, že by Bůh a andělé tyto lidi ignorovali, ale proto, že Božské vedení vyznívá naprázdno. Je to jako dopis z nebe, který adresát odmítne otevřít a přečíst.
 
Některé bloky, které nám brání aplikovat Božské vedení v praxi, souvisejí s minulými životy:
 
Sliby z minulého života– Máte někdy pocit, že si nedokážete finančně polepšit? Zdá se vám, že se ve vašich vztazích vyskytují stále stejné problémy? Je možné, že příčinou jsou sliby chudoby, celibátu nebo utrpení, které jste učinili v minulém životě. A zase, ať už v minulé životy věříte nebo ne, zrušení slibů, které jste možná dali, vám nemůže nijak ublížit – naopak.
Uvádím několik účinných afirmací, s jejichž pomocí můžete odstranit následky takovýchto slibů.
Používám tuto metodu s klienty, kteří jsou zablokováni kvůli nějaké překážce z minulého života, a výsledky jsou vynikající. Účinnost těchto afirmací závisí na tom, zda je říkáte s přesvědčením. Jinými slovy, musíte to, co říkáte, myslet doopravdy, a ne jen opakovat napsaná slova.
S velkým důrazem dvakrát zopakujte každou z následujících afirmací, ať už v duchu nebo nahlas:
Tímto ruším veškeré sliby chudoby, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.
Tímto ruším veškeré sliby utrpení, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.
Tímto ruším veškeré sliby celibátu, které jsem možná v některém ze svých životů učinil/a, a žádám, aby následky těchto slibů byly odčiněny ve všech směrech času.
 
Strach z vlastní moci– tento konkrétní strach je často zakořeněn v minulých životech, v nichž jsme svou moc zneužívali. Zejména pokud jste žili v dávné civilizaci Atlantidy, je strach se zneužití vlastní moci obvyklou záležitostí.
Atlantida byla prosperující společnost používající supermoderní technologii založenou na krystalové a solární energii. Obyvatelé Atlantidy znali mnohé pokročilé způsoby léčby a dopravy., Mnoho z nich mělo také neukojitelnou touhu po moci.
Použili své znalosti technologie k vyvíjení zbraní, s jejichž pomocí zvítězili nad jinými civilizacemi. Postupně ovládla Atlantida mnoho zemí tehdejšího světa.Nakonec ale sílu svých zbraní zneužili a zničili vlastní zemi. Atlantida se potopila při explozi způsobené zbraněmi, které byly rozmisťovány s cílem zabrat druhou stranu světa. Do dnešního dne se duše lidí, kteří žili v Atlantidě, bojí, že zneužitím své síly zničí samy sebe a své blízké.
 
 
Řešení problémů z minulých životů
 
Pokud máte podezření nebo dokonce jistotu, že jste prožili traumatický minulý život, a kvůli němu jste rezignovali na své intuitivní schopnosti, mohou vám vaši andělé pomoci tuto bolest uvolnit. Dokáží vám rovněž pomoci vyléčit jakýkoliv zdravotní problém související s vašimi minulými životy. Mnoho mých klientů a studentů se narodilo se zraněními nebo jinými tělesnými omezeními, která přímo souvisela se způsobem, jakým v minulém životě zemřeli.
Například žena jménem Suzanne, která byla v bitvě zabita mečem, trpěla chronickými bolestmi v levém boku – přesně v místě, kde v minulém životě utrpěla ono fatální zranění. Jiná žena, jež byla v minulém životě oběšena, zakoušela v tomto životě chronickou bolest krku a měla fobii z upnutých triček a roláků. Obě tyto klientky se úspěšně zbavily bolesti poté, co si k vyléčení pozvali své anděly.
 
K tomu , aby vás vaši andělé mohli vyléčit, není nutné pamatovat si ani vyvolávat svůj minulý život. Někdy vás však andělé upozorní na asociace mezi problémy ve vašem současném životě a neléčenou bolestí z života minulého. Téměř vždy dojde k vyléčení v okamžiku, kdy svůj minulý život oprostíte od dosud potlačovaných emocí.
 
Vaši andělé vás například mohou dovést k tomu, že odpustíte těm, kteří se v minulém životě přičinili o vaši smrt. Mohou vám pomoci uvolnit stovky let staré pocity děsu z válečných masakrů, které se odehrávaly přímo před vašima očima. V případech, kdy je to z terapeutického hlediska prospěšné, vám andělé a vaše vlastní nevědomá mysl umožní se na tyto zážitky z minulého života rozpomenout. Nikdy vám neodhalí takové informace, které byste nedokázali unést.
 
Jak mohou andělé vyléčit problémy z minulého života
K tomu, aby vám vaši andělé pomohli vyléčit problémy z minulého života, stačí pouhý záměr. Kromě formální regrese s vyškoleným terapeutem vám mohou pomoci vzpomenout si na problémy z minulého života a následně se jich zbavit, také vaši andělé.
Tohoto cíle můžete dosáhnout buď ve spánku nebo prostřednictvím meditace:
Ve spánku – Než si půjdete lehnout, požádejte v duchu své anděly, aby vstoupili do vašich snů a ukázali vám ty minulé životy, které souvisejí s problémy ve vašem současném životě. Bude se vám zdát o jiných dobách, v nichž jste žili, a to, zda si tyto sny zapamatujete nebo ne, bude záviset na tom, nakolik je vaše nevědomá mysl připravena zvládat emoce.
Z léčebného hlediska není důležité, zda si své sny zapamatujete. Důležité je, že během těchto nočních schůzek mají andělé povoleno vstoupit a vyléčit vaše potlačované emoce. Měli byste se probudit s pocitem, jako byste ve spánku prováděli velký úklid. Můžete se dokonce cítit trochu unavení. Budete ale vědět, že jste se věnovali důležité práci, která bude mít po všech stránkách silný léčebný efekt.
 
Při meditaci – V meditativním rozpoložení požádejte své anděly, aby vám ukázali obrazy z vašich minulých životů. Pak se soustřeďte a mějte otevřenou mysl. Neusilujte o to, aby se něco dělo. Místo toho buďte pasivní jako filmové plátno zobrazující to, co na něj andělé promítnou.
Vaše ego se vás možná bude snažit přesvědčit, že si obrazy, které vidíte zrakem své mysli, jen vymýšlíte. Přenechejte tyto obavy a starosti andělům, aby nepřerušovaly tok informací, které k vám přicházejí.
Až budete sledovat nebo znovu prožívat zážitky z minulých životů, připomínejte si stále přítomnost svých andělů. Vězte, že s vámi byli ve vašich minulých životech a jsou s vámi i teď, když oživujete staré vzpomínky.  Vaši andělé vás povedou, abyste mohli vyléčit a odstranit jakoukoli bolest z minulých životů.
Mohou vás například požádat, abyste si představili jiný „konec“ filmu vašeho minulého života, skoro jako byste přepisovali jeho scénář. Takže si místo děsivé vraždy můžete vymyslet scénu, v níž pokojně zemřete ve spánku. Vaše nevědomá mysl nahradí staré emoce novými, pokojnějšími.
Nebo vás andělé mohou dovést k tomu, abyste odpustili sami sobě nebo ostatním lidem z vašeho minulého života. Nezapomeňte požádat anděly, aby vám pomohli tento proces úspěšně dokončit, protože úplné odpuštění bez jejich pomoci vám může připadat obtížné. Andělé vstoupí do vaší buněčné a emocionální paměti a odstraní veškeré zbytky negativních emocí z minulého života.
 
Uvolňování karmy
Karma je dávná víra v to, že vše, co děláme, je „příčinou“ „následků“, které pocítíme později. Víra v karmu je způsob nahlížení na univerzální zákon příčiny a následku, ale není jediným způsobem. Příčina a následek je nezměnitelný zákon, který ale neříká, že bychom měli být „trestáni“ nebo „omezování“ za naše dřívější prožitky. Naopak, zákon příčiny a následku je zákonem lásky, který nás chce od vlastní minulosti osvobodit.
 
Zaprvé je představa „minulosti“ založena na víře v lineární čas. My ale víme, že čas je simultánní, nikoli lineární. Jinými slovy, všechno, co jste kdy zažili a ještě zažijete, se odehrává teď, právě v tuto chvíli. Je to proto, že žádný jiný okamžik než tento neexistuje. Lidé na zemi si vytvořili víru v minulost, přítomnost a budoucnost, aby mohli měřit svůj růst a úspěchy. Duchovní pravdou ale je, že všichni už jsme tak dokonalí, jak si jen můžeme přát. Už jsme doma, po všech stránkách dokonalí, neboť jsme spojeni s Bohem. Pokud vůbec máme mít nějakou „cestu“ nebo „cíl“, pak jej představuje uvědomění si, že už  máme všechno, po čem toužíme. Jakmile na tuto skutečnost přistoupíme, uskuteční se pro nás.
 
Řekněme si to ještě jinak. Je totiž velmi důležité, aby byl tento pojem jasně a jednoduše vysvětlen. Právě teď existuje současně několik realit. Představte si tyto skutečnosti jako filmy, které jsou současně ve videu nad vaší televizí. Můžete sledovat kterýkoli z těchto filmů. Nemusíte nikoho žádat o svolení: vy jste tím, kdo rozhoduje. Jeden z filmů je nádhernou podívanou, skvělým dílem, které vás inspiruje a posiluje. Další film je nízkorozpočtový a průměrný. Třetí film je „komedie plná omylů“, v níž postavy způsobují a následně žehlí jeden průšvih za druhým. Můžete zvolit i tragédii plnou dramat, zlomených srdcí a problémů všeho druhu.
Všechny ty filmy existují současně, každý z nich čeká, až si ho někdo vybere a prožije. Který film si pustíte a prožijete vy? Rozhodujete se na základě myšlenek, které jste si sami zvolili. Pro nás všechny je důležité pochopit, že si své myšlenky skutečně vybíráme a proto si vybíráme i film – tedy život – který prožíváme. Všichni máme stejnou možnost vybrat si a prožít kterýkoli z filmů. Za své právo stát se součástí nádherného, harmonického filmu nemusíte nijak bojovat. Pohodový a smysluplný život je vaším dědičným právem. I když je překonávání bolesti a překážek jedním ze způsobů, jak dosáhnout duchovního růstu, není to jediný možný způsob. Skutečně můžete dosáhnout osvícení i poklidným životem, protože osvícení jste už teď.
Pokud zažíváte nedostatek, omezení nebo jakoukoli bolest, jednoduše to znamená, že si kdesi uvnitř vybíráte myšlenky strachu. Někdy si tyto myšlenky ani neuvědomujeme nebo věříme, že je nemůžeme nijak ovlivnit – jako by si myšlenky vybírali nás! S trochou praxe si můžete začít všímat, jaký typ myšlenek se vám v danou chvíli honí hlavou. Kdykoli ucítíte jakoukoli bolest, budete vědět, že jste si připustili nějakou ustrašenou myšlenku. Jak půjdete dál po spirituální cestě, budete stále méně tolerovat bolest, až nakonec dosáhnete bodu „nulové tolerance bolesti“.
 
V tom okamžiku už nebudete mít žádné ustrašené myšlenky, a pokud si přece občas nějakou omylem připustíte, okamžitě ji rozpoznáte a odvrhnete. Na odstraňování ustrašených myšlenek a jejich následků můžete pracovat spolu se svými anděly. Vždyť andělé jsou neustále s vámi, připraveni vám pomáhat.
 
Stačí si pomyslet: „Andělé prosím pomozte mi!“ a oni zasáhnou a vyléčí vás.
Každá láskyplná i ustrašená myšlenka s sebou nese nějaký následek. Láskyplné myšlenky pocházejí z vašeho skutečného já. Ustrašené myšlenky pocházejí z vašeho falešného já, neboli z ega.
Následky zůstávají spojeny se svými příčinami. Kdykoli si zvolíte ustrašenou myšlenku, zůstává tato připoutána k vašemu egu jako balón naplněný horkým vzduchem. Proto s vámi vaše bolestivé zážitky zůstávají – jeden po druhém, jeden jako druhý, ve zdánlivě nekonečném cyklu – tak dlouho, dokud lpíte na jejich příčině, neboli na ustrašených myšlenkách ega. Když ale odstraníte příčinu, zbavíte se i jejích následků.
Skvělou zprávou tedy je, že veškeré ustrašené myšlenky, které vás kdy napadly nebo které k vám vztahovali ostatní, mohou být odstraněny. A spolu s nimi mohou být odstraněny i jejich bolestné následky!
 
V Kurzu zázraků stojí:
“Stačí si uvědomit, že jste chybovali, a všechny následky vašich chyb zmizí.“
 
Kurz tedy říká, že „můžeme zrušit čas obrácením svých myšlenek zpět k pravdě-podstatě pravdivé skutečnosti. Nic skutečného nemůže být ohroženo, nic neskutečného neexistuje. Zde leží mír Boží.“
To je něco zcela jiného než vyhýbat se zodpovědnosti za své činy, a vůbec se to nepodobá ani náboženskému konceptu „pokání za spáchané hříchy.“
 
Uvolnit svou karmu jednoduše znamená zbavit se nesprávných přesvědčení, která vedou jen k bolesti. Konec konců, chyby nepotřebují potrestání, potřebují zkrátka opravu.
 
Všichni jsme chybovali – a někteří z nás se dopustili chyb, které můžeme považovat za prakticky „neodpustitelné.“ Bůh ale dohlédne dále za tyto chyby a namísto nich vidí naši dokonalost, se kterou jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. Nic, co jste kdy řekli, pomysleli si nebo udělali, nemohlo nikdy změnit to, jak dokonale nádherní ve skutečnosti jste a vždycky budete.
Na některých posmrtných astrálních rovinách existuje přesvědčení, že pokud během svého života chybujete – například ubližujete jinému člověku – musíte se reinkarnovat s nějakými fyzickými nebo emocionálními problémy, abyste tyto chyby „odčinili“. Když se inkarnujete z tohoto myšlenkového systému, zvolíte si za trest život plný bolesti a problémů. Této chybě ale můžete uniknout, kdykoli se k tomu rozhodnete.
Andělé vám pomohou odstranit následky chyb v myšlení, kterých jste se dopustili v tomto nebo jakémkoli jiném životě. A vůbec nezáleží na tom, jestli v reinkarnaci věříte nebo ne.
 
    
 Jak léčit tělo a mysl za pomoci andělů 

   V následující kapitole se o něco důkladněji podíváme na léčivé barvy andělských aur.
SANTALOVÉ DŘEVO, (olej, vonné tyčinky)
-          očista
-          meditace
-          spojení s anděly
ŠALVĚJ (snítky)
-          čištění prostoru
VERBENA(čaj)
-          jasnozřivé sny
MYRTA, TYČINKY, (olej, vonné tyčinky) – MÍSTO KADIDLA
-          plodnost
-          vnitřní očištění
-          léčení
PELYNĚK / HŘEBÍČEK (vonné tyčinky)
-          léčení nemocí
ROZMARÝN (vůně)
- paměť
 

 

Zdroj: www.angeltherapy.com

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář